Podnikanie v oblasti výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa

Otázka:

Poprosila by som Vás o informáciu, či si môže osoba, ktorá má oprávnenie vydané komorou geodetov a kartografov ako autorizovaný geodet a kartograf zapísať túto činnosť aj do obchodného registra do svojej s.r.o.? Na živnostenskom úrade mi povedali, že oprávnenie z komory ho neoprávňuje podnikať, ale môže sa na základe neho zamestnať. A až po 3 rokoch praxe môže začať vykonávať viazanú živnosť kartografické a geodetické služby. Je prosím táto informácia správna? Podnikajú geodeti a kartografi na základe tejto viazanej živnosti? 

Odpoveď:

„1. Platí, že výkon činnosti autorizovaného GaK nie je možné zapísať ani do predmetu činnosti PO (obchodného registra) ani do predmetu činnosti SZČO (živnostenského registra).

Autorizácia je tzv. slobodné povolanie a je potrebné si ho registrovať pod IČO prideleným z komory v prípade, že nemáte živnosť. Ak máte živnosť a pridelené IČO, tak komora bude toto IČO registrovať aj pre FO vykonávajúcu slobodné povolanie.

Nový zákon o komore len upresnil možnosti spôsobu výkonu autorizácie v § 10, aby si všetci naši členovia nemuseli zakladať slobodné povolanie, ak autorizujú len pre seba (vlastník, konateľ) alebo pre svojho zamestnávateľa:

(3) Autorizovaný geodet a kartograf môže vykonávať činnosť autorizovaného geodeta a kartografa

a) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť – len slobodné povolanie

b) v mene a na zodpovednosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ.

Čiže zákonom sme doplnili našim členom možnosť autorizovať vybrané činnosti aj v prípadoch, ak majú živnosť alebo pracujú pre PO ods. 3 b) , kde sú zamestnaní alebo konatelia….  (opakujem, overuje len svoje práce).

Akonáhle však chce AGaK autorizovať tretím osobám, nie je možné autorizáciu vykonať pod svojou živnosťou alebo PO, ale je potrebné takúto autorizáciu vykonávať ako slobodné povolanie pod IČO prideleným komorou pre slobodné povolanie.

2. Informácia zo ŽU je správna, na základe oprávnenia z komory nie je možné podnikať podľa ich zákona, nakoľko živnosť je na GaK činnosti, nie na autorizáciu. K založeniu živnosti je potrebné príslušné vzdelanie a 3-ročná prax (§ 5, zákon 215/1995). Autorizovaný GaK môže byť pre živnostníka pracovať ako zamestnanec, prípadne ak nemala FO pri zakladaní živnosti potrebné vzdelanie, potrebovala k založeniu AGaK ako zodpovedného zástupcu.

Geodeti podnikajú na základe viazanej živnosti, ale opakujem len na výkon GaK prác (čiže aj stredoškoláci) ale nie na overovanie výsledkov vybraných GaK činností.“ (zdroj: Komora Geodetov a kartografov)