Podpis okamžitého skončenia pracovného pomeru len jedným konateľom

Otázka:

Zamestnávateľ mi dal okamžité skončenie pracovného pomeru z dôvodu, že som neprišiel do práce a nedal som vedieť. Zamestnávateľ je s.r.o. a v obchodnom registri má napísané, že obaja konatelia konajú spoločne, ale dokument, ktorý mi dali, bol podpísaný len jedným konateľom s.r.o. Je to v poriadku, či môžem napadnúť neplatnosť skončenia pracovného pomeru?

Odpoveď:

V podobnom prípade sa už vyjadril aj Najvyšší súd SR vo svojom rozsudku sp. zn. 4 Cdo 118/98, keď uviedol, že takto skončený pracovný pomer by nemal byť len z dôvodu nepodpísania okamžitého skončenia pracovného pomeru druhým konateľom neplatný. 

Najvyšší súd vyslovil, že: „Okamžité zrušenie pracovného pomeru dané zamestnancovi podpísané iba jedným z konateľov zamestnávateľa (spoločnosti s ručením obmedzeným) nie je neplatným právnym úkonom v zmysle ustanovenia § 242 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce; nejde tu o právny úkon spoločnosti navonok voči tretím osobám, ktorým sa zakladajú práva a povinnosti spoločnosti, kde sa podľa spoločenskej zmluvy vyžaduje, aby ho podpísali obidvaja konatelia.“ 

Odporúčame sa bližšie zamerať aj na dôvod okamžitého skončenia pracovného pomeru, nakoľko takýto spôsob skončenia by mal byť skôr výnimočný a je prípustný len z dôvodov, ak ste bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo ste porušil závažne pracovnú disciplínu. Závažným porušením býva často použitie alkoholu na pracovisku, neospravedlnená opakovaná absencia v práci, ale aj „také úmyselné konanie pracovníka, ktorým v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa využil poznatky a informácie, získané pri práci pre zamestnávateľa, v jeho neprospech v hospodárskej súťaži s iným podnikateľom.“ (Rozsudok NS SR sp. zn. 4 Cdo 44/92). 

Je tiež potrebné si dať pozor na dodržanie lehôt, nakoľko „Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol.“