Poistenie samostatného finančného agenta a povinné výkazy

Otázka:

Koľko je poistné krytie keď chcem vykonávať činnosť samostatného finančného agenta? Ak často musím predkladať NBS správu o činnosti?

Odpoveď:

V zmysle delegovaného nariadenia Komisie EÚ 2019/1935 sa menia s účinnosťou od 12.06.2020 limity poistného krytia pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva v sektore poistenia alebo zaistenia a to nasledovne:

  • najmenej 1 300 380,- € na každú poistnú udalosť
  • najmenej 1 924 560,- € úhrnom pre všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom kalendárnom roku

Zároveň NBS informuje, že limity pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva v ostatných sektoroch sa nemenia (sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov v zmysle delegovaného nariadenia Komisie EÚ 1125/2014 a § 30 zákona č. 186/2009 Z. z., sektor kapitálového trhu, sektor prijímania vkladov, sektor doplnkového dôchodkového sporenia, sektor starobného dôchodkového sporenia v zmysle § 30 zákona č. 186/2009 Z. z.).

 

Povinné výkazy samostatného finančného agenta

V zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a opatrenia Národnej banky Slovenska č. 16/2018 zo dňa 11. decembra 2018 sú dohliadané subjekty povinné predkladať štvrťročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania, resp. štvrťročný výkaz o vykonávaní finančného poradenstva a ročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania, resp. ročný výkaz o vykonávaní finančného poradenstva.
Štvrťročné výkazy o vykonávaní finančného sprostredkovania, resp. štvrťročné výkazy o vykonávaní finančného poradenstva sa vypracúvajú štvrťročne, z priebežných údajov k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka, za obdobie od prvého dňa príslušného kalendárneho štvrťroka do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Je potrebné ich predložiť do dvoch mesiacov od skončenia príslušného kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa výkaz predkladá.
Ročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania, resp. ročný výkaz o vykonávaní finančného poradenstva sa vypracúva ročne k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka, za obdobie od začiatku príslušného kalendárneho roka do konca príslušného kalendárneho roka. Je potrebné ho predložiť do troch mesiacov od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá.
Údaje sa vykazujú v súlade s „best-effort basis“. Uvedené znamená, že sa vykazujú len informácie, ktoré mal subjekt k dispozícii, alebo ktoré by mal mať pri vyvinutí primeraného úsilia subjekt k dispozícii. (zdroj: NBS)