Potreba zaokrúhliť výšku vkladu obchodného podielu na celé číslo?

Otázka:

Chcela by som sa spýtať, či som povinná zo zákona zaokrúhliť výšku obchodného podielu na celé číslo bez ohľadu na to, že nič iné nemením. Alebo stačí, keď sa to zmení pri inej zmene v registri.

Odpoveď:

Podľa aktuálnej novely Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z. z. „Registrový súd v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky vymaže z obchodného registra zapísané osoby, ktoré si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov ani do 1. decembra 2020.“ 

Premena slovenskej koruny na eurá sa vykoná podľa stále platného a účinného zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike. Podľa § 10 ods. 4 tohto zákona: „Na premenu menovitej hodnoty vkladov do imania alebo základného imania zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro sa nevzťahujú zákazy ani obmedzenia pre takéto menovité hodnoty podľa osobitných predpisov, a to ani obmedzenie vyžadujúce zaokrúhľovanie menovitých hodnôt niektorých vkladov do imania alebo základných imaní na celé čísla alebo na násobky celých čísiel.“ 

Premena vkladov a základného imania na eurá teda bola možná aj tým spôsobom, že výška obchodného podielu, prípadne základného imania, nebola zaokrúhlená na celé kladné číslo, ako požaduje ust. § 109 ods. 2 Obchodného zákonníka („Výška vkladu sa môže pre jednotlivých spoločníkov určiť rozdielne, musí však byť vyjadrená kladným celým číslom, ak osobitný zákon neustanovuje inak.“) 

Vyššie uvedená novela Obchodného zákonníka neobsahuje žiadne ustanovenia, ktoré by prikazovali zaokrúhliť vklady, prípadne výšku základného imania na celé číslo. 

Ak by ste však v budúcnosti robili zmeny (napríklad rozdeľovali alebo prevádzali obchodný podiel), bude potom potrebné vykonať zároveň aj zaokrúhlenie. 

Nová povinnosť dopísania údajov o osobách vystupujúcich v spoločnosti po 30.09.2021 

Upozorňujeme však aj na povinnosť, ktorú priniesla novela zákona o obchodnom registri účinná od 01.10.2020 a ktorá stanovuje napr. všetkým s.r.o. vykonať ďalšie zmeny v obchodnom registri: 

(10) Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby, ktorá nemá v obchodnom registri zapísané všetky identifikačné údaje o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu, likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch, vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb podľa predpisov účinných do 30. septembra 2020, sú povinné zosúladiť zápis týchto zapísaných údajov v obchodnom registri s týmto zákonom spolu s podaním najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022. 

Najmä bude potrebné doplniť iný identifikačný údaj o osobách, ktoré nemajú na území SR pridelené rodné číslo (cudzinci vystupujúci v orgánoch obchodných spoločností). Tiež sa do obchodného registra po novom zapisujú aj ďalšie údaje o spoločníkoch (dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla nie sú pridelené, spoločníkov fyzických osôb a identifikačné čísla, ak sú pridelené, spoločníkov právnických osôb), ktoré sa budú musieť dopísať. 

„Ak najbližším návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov podľa odseku 10 nedôjde k zosúladeniu zápisu spôsobom podľa odseku 10, registrový súd naň neprihliada a vyzve navrhovateľa na odstránenie nedostatkov v lehote 15 dní od doručenia výzvy s poučením o následkoch neodstránenia nedostatkov. Márne uplynutie lehoty podľa predchádzajúcej vety má za následok, že súd na návrh neprihliada.