Potvrdenie o bezúhonnosti cudzinca – ako ho preukázať?

Otázka:

Chcem sa Vás opýtať ohľadom výpisu z registra trestov z krajiny, kde žiadateľ o prechodný pobyt v SR pracoval posledné 3 roky, ktorý musíme doložiť na cudzineckú políciu.

Je možné zameniť výpis z registra trestov čestným vyhlásením, ak v krajine kde pracoval, takéto niečo nevydávajú? Ide napríklad o Saudskú Arábiu alebo iné krajiny na blízkom východe.

Odpoveď:

V zmysle zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov „Bezúhonnosť štátny príslušník tretej krajiny preukazuje výpisom z registra trestov štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, a štátu, v ktorom sa štátny príslušník tretej krajiny v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch. Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 26, preukazuje bezúhonnosť výpisom z registra trestov štátu, v ktorom mal v posledných desiatich rokoch najdlhšie bydlisko. Ak štát výpis z registra trestov podľa prvej alebo druhej vety nevydáva, možno ho nahradiť rovnocennou listinou vydanou príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom krajiny pôvodu alebo ho možno nahradiť čestným vyhlásením, ktoré vykoná štátny príslušník tretej krajiny pred príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom, prípadne notárom krajiny, z ktorej preukazuje bezúhonnosť. Doklad o bezúhonnosti musí dokladovať bezúhonnosť na celom území štátu, ktorý tento doklad vydal, inak policajný útvar taký doklad neakceptuje; v odôvodnených prípadoch môže policajný útvar po predchádzajúcom súhlase ministerstva vnútra akceptovať doklad o bezúhonnosti, ktorý nepreukazuje bezúhonnosť na celom území štátu.“ 

Saudská Arábia, ktorú uvádzate, vydáva výpis z RT.