Povolenie na predaj zmrzliny

V prípade, ak podnikateľským subjektom zamýšľaná činnosť spočíva len v predaji zmrzliny s alkoholom (online), bude túto činnosť možné subsumovať pod voľnú živnosť s označením Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rámci ktorej je možné vykonávať maloobchod i veľkoobchod s potravinami. (zdroj: minv.sk)

Predmetná živnosť však nezahŕňa výrobu zmrzliny, len jej kúpu od inej osoby a následný predaj spotrebiteľovi.

Ak by malo ísť o výrobu, bude dôležité, o akú zmrzlinu pôjde (napr. vyrábanú so slepačími vajciam, teplou alebo studenou cestou)  a alkohol v akom stave (rozlievaný, čapovaný, fľaškový)? Tu bude potrebné posúdenie týchto otázok.

„Ak surovinový základ na prípravu zmrzliny sú polotovary, t. j. priemyselne vyrábaná zmrzlinová zmes + voda alebo mlieko, ktoré už prešlo technologickým procesom spracovania na mliečny výrobok a za jeho zdravotnú nezávadnosť zodpovedá výrobca mlieka, v danom prípade nie je rozhodujúce, či výroba zmrzliny prebieha studenou alebo teplou cestou, je realizovaná ako voľná živnosť „príprava a predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy“.

Ak základ na prípravu zmrzliny sú suroviny, mlieko čerstvé bez pasterizácie, vajcia, rôzne ovocie, orechy…, ktorých technologický spôsob prípravy prebieha na mieste spracovania zmrzliny varením a následným schladením, jedná sa o remeselnú živnosť „výroba mliečnych výrobkov“ alebo „výroba cukrárenských výrobkov“, na ktorú je nutné príslušnému živnostenskému odboru preukázať odbornú spôsobilosť podľa § 21 a § 22 zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien.

Predaj alkoholu predpokladáme, že bude balený, preto postačuje voľná živnosť Kúpa tovaru …“ (zdroj: minv.sk)

Predaj zmrzliny s alkoholom

Ďalšou otázkou, ktorú sme riešili bolo, či ak niekto chce predávať zmrzlinu s alkoholom, je potrebné nejaké povolenie z colného úradu (keďže colný úrad vydáva povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu)? Tu si treba dať pozor, odkiaľ sa zmrzlina dováža.

„Ak sa bude jednať o zmrzlinu, ktorá má byť prepravovaná na daňové územie z iného členského štátu, s obsahom alkoholu 3,1 %, bude subjekt musieť postupovať podľa § 26 zákona č. 530/2011 Z. z.. (byť zapísaný na colnom úrade ako odberateľ alkoholického nápoja a splniť všetky povinnosti podľa § 26). Vo vyššie uvedenom ustanovení v odseku 1 je uvedené, že ak sa alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepraví na daňové územie na podnikateľské účely, vzniká daňová na daňovom území, a to dňom prevzatia alkoholického nápoja na daňovom území a platiteľom dane je osoba, ktorá je príjemcom alkoholického nápoja.

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 530/2011, je predmetom dane alkoholický nápoj vyrobený na daňovom území, dodaný na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezený na daňové územie z územia tretieho štátu.

Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 530/2011 Z.z. sa týmto alkoholickým nápojom rozumie alkoholický nápoj, ktorým je lieh, iný ako je uvedený v kapitole 22 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 1,2 %.

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu v tomto prípade nie je potrebné. Ak by zmrzlinu vyrábal sám, nie sú tu vo vzťahu k colnému úradu žiadne povinnosti.“ (zdroj: colný úrad)

Povinnosti vo vzťahu k hygiene

„Skladovanie potravín možno vykonávať v súlade s požiadavkami uvedenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín, ako aj v zákone č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 152/1995 Z. z.“). Požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní vrátane skladov potravín sú ustanovené vo výnose MP SR a MZ SR č. 28167/2007- OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín. Pred uvedením priestorov skladu, výrobne a pod. do prevádzky, vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní je potrebné požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení a niektorých zákonov.


V prípade ďalších informácií je potrebné sa obrátiť na miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa adresy prevádzky. Zároveň podľa § 6 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z. každý prevádzkovateľ vrátane prevádzkovateľa predaja na diaľku, okrem prevádzkovateľov uvedených v osobitnom predpise, oznámi príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín (podľa § 21 ods. 1 písm. b) a d)) každú prevádzkareň podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva činnosť na akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín na účely registrácie. Prevádzkovateľ vrátane prevádzkovateľa predaja na diaľku, okrem prevádzkovateľov uvedených v osobitnom predpise oznámi príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín akúkoľvek významnú zmenu činnosti prevádzkarne alebo jej uzatvorenie. “ (zdroj: ÚVZ)