Povolenie na vykonávanie kaderníckych služieb cudzincom

Otázka:

Čo je potrebné doložiť k tomu, aby som získal živnostenské oprávnenie na činnosť kaderníka? Prax aj vzdelanie mám vykonané v zahraničí.

Odpoveď:

Osoba, ktorá chce vykonávať kadernícke služby musí mať v danom obore buď absolvované vzdelanie alebo prax, ktorá sa preukazuje dokladom o vykonaní najmenej desaťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri roky. 

Prax na účely posúdenia splnenia podmienok podľa § 22 živnostenského zákona je možné uznať aj zo zahraničia. Spoločnosť, ktorá osobu zamestnávala musí dať potvrdenie o zamestnaní takejto osoby a zároveň ona sama musí mať oprávnenie na výkon/poskytovanie tohto druhu služieb. Čo sa týka vzdelania, ak by išlo o vzdelanie absolvované v zahraničí, je potrebné nostrifikovať diplom o ukončení vzdelania. 

Pokiaľ má teda daná osoba vzdelanie absolvované v zahraničí, je potrebné ho uznať na Slovensku, rovnako tak doklad o praxi. 

Uvedené vyplýva z § 21 živnostenského zákona, podľa ktorého Odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru.“ Doklad o odbornej spôsobilosti je možné nahradiť týmito dokumentami (§22):

  1. výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
  2. vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
  3. dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v číslach 1. a 2. a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej dvojročnej praxe v odbore alebo trojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
  4. diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
  5. osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa osobitného predpisu
  6. dokladom o vykonaní najmenej desaťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri roky