Právomoci súkromnej bezpečnostnej služby (SBS)

Otázka:

V priemyselnom areáli, v ktorom má svoju prevádzku viacero nezávislých firiem, príslušníci SBS prísne kontrolujú občianske preukazy každej vstupujúcej osoby takým spôsobom, že danej osobe vezmú preukaz z ruky a v kancelárii za okienkom z neho opisujú osobné údaje (prinajmenšom meno a číslo občianskeho preukazu) bez akéhokoľvek podpísania súhlasu so spracovaním osobných údajov. Príslušník SBS tvrdí, že koná v medziach zákona a všetko je právne ošetrené. Chcel by som teda vedieť, do akej miery siahajú právomoci súkromnej bezpečnostnej služby, respektíve či má alebo nemá súkromná bezpečnostná služba právo požadovať občiansky preukaz pri vstupe do objektu a zapisovať si jeho číslo do evidenčnej knihy?

Odpoveď:

Zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby od Vás môže žiadať občiansky preukaz a údaje z neho zaznamenať napríklad v knihe návštev. Vyplýva to z § 50 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti):

„Osoby poverené výkonom fyzickej ochrany podľa tohto zákona sú oprávnené:

  1. viesť evidenciu o vstupe alebo výstupe osôb a dopravných prostriedkov do chráneného objektu alebo z chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z chráneného miesta; na tento účel je oprávnený vyžadovať preukázanie totožnosti alebo preukázanie príslušnosti k ozbrojenému zboru alebo ozbrojenému bezpečnostnému zboru
  2. zaznamenávať technickými prostriedkami vstup alebo výstup osôb a dopravných prostriedkov do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z chráneného objektu alebo z chráneného miesta.”

Samozrejme nahliadnutie do občianskeho preukazu, či poskytnutie osobných údajov môžete príslušníkovi súkromnej bezpečnosti odmietnuť poskytnúť. V tom prípade Vám však nemusí umožniť vstup do chráneného areálu. 

Zároveň upozorňujeme na § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:

  1. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
  2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
  3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
  4. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
  5. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
  6. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.“ 

Čiže v danom prípade spracúvanie osobných údajov môže byť vykonávané na inom právnom základe ako je súhlas a v tomto prípade sa domnievame, že súhlas so spracúvaním osobných údajov nie je potrebný.