Založenie zubnej ambulancie v roku 2021

Aktualizované: 27.01.2021 | Vytvorené: 23.01.2021 |

Naša advokátska kancelária pre Vás pripravila základnú informáciu k založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným zameranú pre výkon súkromnej zubárskej praxe (stomatológie).

Založenie zubnej ambulancie v roku 2021

Obsah

Licencia pre odborného garanta  Schválenie prevádzky na hygiene Prevádzkový poriadok zubnej ambulancie VÚC – žiadosť o vydanie povolenia na zubnú ambulanciu   Vybavenie zubnej ambulancie Cena za vybavenie zubnej ambulancie a poplatky

1. Prvým krokom je založenie sro, ktorým sa rozumie podpísanie zakladateľskej listiny / spoločenskej zmluvy.

2. Druhým krokom je vybavenie licencie pre odborného garanta, ktorú vydáva Slovenská komora zubných lekárov. V žiadosti o vydanie licencie sú v závere uvedené listiny, ktoré bude potrebné k žiadosti doložiť.

3. Následne treba požiadať o schválenie prevádzky na gygiene (vydanie rozhodnutia príslušný orgán verejného zdravotníctva) ohľadne uvedenia priestorov ambulancie do prevádzky.

4. Nasleduje vydanie povolenia samosprávneho kraja (VÚC) na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Ako príloha k žiadosť o vydanie prvého povolenia pre právnickú osobu sa prikladá viacero dokumentov, medzi inými aj:

 • doklad o vlastníctve alebo zmluva o nájme priestorov, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať
 • čestné vyhlásenie
 • žiadosť o schválenie ordinačných hodín
 • diplom o ukončení VŠ odborného zástupcu
 • pracovná zmluva s odborným garantom

Správny poplatok za vydanie povolenia sa platí vo výške 500 EUR.
K žiadosti o vydanie povolenia VÚC je zároveň potrebné požiadať aj o zrušenie povolenia pre fyzickú osobu.

5. Po splnení predchádzajúcich krokov môže byť podaný návrh na zápis sro do obchodného registra, požiadá sa daňový úrad o pridelenie DIČ a oznámi sa vznik spoločnosti príslušným poisťovniam, vrátane oznámenia zmeny právnej formy štatistickému úradu.

6. Záverom je potrebné požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v súlade s ust. § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Máte záujem o zriadenie zubnej ambulancie? Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme

Licencia pre odborného garanta 

Jednou z príloh, ktorá sa prikladá k žiadosti o vydanie nového povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – zubnej ambulancie je právoplatné rozhodnutie komory zubných lekárov o vydaní licencie na výkon činnosti odborného zástupcu. Táto licencia bude viazaná priamo na obchodnú spoločnosť (s.r.o.), ktorá bude prevádzkovať zubnú ambulanciu.

Licenciu vydáva Slovenská lekárska komora. K žiadosti je potrebné doložiť okrem dokladu o úhrade správneho poplatku aj:

 • overené diplomy (certifikáty)
 • potvrdenie o zdravotnom stave od všeobecného lekára
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • údaj o doterajšej praxi. 

Poplatok za vydanie licencie na výkon odborného zástupcu je vo výške 66 EUR. Lehota na vybavenie je 30 dní od podania úplnej žiadosti. 

Jedna osoba môže byť odborným garantom len v jednej obchodnej spoločnosti

Schválenie prevádzky na hygiene

Na úrad vereného zdravotníctva sa dokladajú k žiadosti tieto dokumenty: 

 1. doklad stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel (napr. oznámenie stavebného úradu o využívaní priestoru ako zdravotnícke zariadenie, ak je ambulancia v priestoroch nemocnice / kolaudačné rozhodnutie)
 2. doklad o oprávnení na užívanie priestoru (vyžaduje sa nájomná zmluva na novú spoločnosť)
 3. vyjadrenie účastníkov konania – nedokladá sa, v prípade potreby vyžiada si priamo úrad verejného zdravotníctva)
 4. 2 x prevádzkový poriadok, posudok o riziku
 5. projektová dokumentácia, situácia širších vzťahov
 6. iné (napr. hluková štúdia, svetlotechnický posudok a pod.) 

Prevádzkový poriadok sa dokladá v dvoch vyhotoveniach, jeden sa vráti žiadateľovi. Ostatné prílohy postačuje doložiť v jednom vyhotovení. Prílohy stačí opatriť obyčajným podpisom, doklad stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel postačuje aj obyčajná kópia. 

K iným prílohám, ktoré sa dokladajú je potrebné predložiť najmä:

 • zmluva, ktorou sa zastrešuje likvidácia nebezpečného odpadu (je potrebné uzavrieť na novú s.r.o.)
 • zmluva, ktorou sa zastrešuje pracovná zdravotná služba (je potrebné uzavrieť na novú s.r.o.)
 • plná moc, ak je žiadateľ zastúpený zástupcom. 

V minulosti bolo pre niektoré regionálne úrady verejného zdravotníctva postačujúce doložiť zmluvu na likvidáciu odpadu, ktorú má uzavretú fyzická osoba – zubár, ktorý mení právnu formu na s.r.o. V súčasnosti sa však vyžaduje, aby bola zmluva uzavretá na nový subjekt. 

V čase podania žiadosti priestory už
by mali byť stavebno - technicky vyriešené, tzn. vypriečkované, urobené
podlahy, stierky, osadené výlevky, wc, umyvadlá, umelé osvetlenie. Problém by nemal nastať v prípade existujúcej ambulancie, kde sa bude len meniť subjekt (napríklad z fyzickej osoby na s.r.o.) 

Príslušný Regionálny úrad Verejného zdravotníctva vykoná v priestoroch zubnej ambulancie prehliadku a do 30 dní vydá rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva zašle rozhodnutie do elektronickej schránky subjektu, preto je potrebné, aby si oprávnený subjekt zriadil prístup k elektronickej schránke na www.slovensko.sk. Rozhodnutie v papierovej podobe sa už nedoručuje. 

Prevádzkový poriadok zubnej ambulancie

Prevádzkový poriadok zubnej ambulancie predkladaný hygiene (Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva) musí byť vypracovaný v súlade najmä s nasledovnými predpismi:

 • 52 ods. 1 písm. e) a ods. 5 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 • vyhláškou MZ SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia
 • nariadením vlády č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci
 • nariadením vlády č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu 

Prevádzkový poriadok zdravotníckeho zariadenia by mal obsahovať najmä:

 • identifikačné údaje prevádzkovateľa pracoviska (obchodné meno, právna forma, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené a ak je prevádzkovateľom právnická osoba, meno, priezvisko, bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené a ak je prevádzkovateľom fyzická osoba-podnikateľ,
 • názov, typ a adresu pracoviska),
 • stavebné a priestorové členenie pracoviska,
 • podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia pacienta a zamestnanca,
 • rozpracované postupy hygienicko-epidemiologického režimu. 

Prevádzkový poriadok by mal teda bližšie popísať:

 • Identifikačné údaje o zdravotníckom zariadení, dispozičné členenie priestorov, ordinačné hodiny, náplň činnosti...
 • Posudzovanie rizika z expozície biologickým faktorom
 • Spôsoby ochrany pred pôsobením biologických faktorov, režim pri odberoch biologického materiálu, druhy základných OOPP – odev a obuv, hygiena rúk, režim sterilizácie, režim dezinfekcie a upratovania, likvidácia nebezpečného odpadu, manipulácia s bielizňou, kvalita ovzdušia
 • Prevencia infekčných ochorení pri poraneniach pracovníkov v zdravotníctve
 • Práca s germicídnym žiaričom
 • Materiálno – technické vybavenie
 • Proces sterilizácie inštrumentária
 • Hygienický režim pri ošetrovaní pacientov 

V prípade záujmu Vám vzor prevádzkového poriadku zubnej ambulancie pošleme alebo vypracujeme.

VÚC – žiadosť o vydanie povolenia na zubnú ambulanciu 

Ďalším krokom po hygiene a vybavení licencie na odborného zástupcu je podanie samotnej žiadosti o vydanie nového povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Pokiaľ sa podáva žiadosť pre právnickú osobu, k žiadosti je potrebné doložiť tieto prílohy:

 1. výpis z obchodného registra, prípadne doklad o založení právnickej osoby;
 2. právoplatné rozhodnutia komory o vydaní licencie na výkon činnosti odborného zástupcu;
 3. doklad preukazujúci pridelenie registračného čísla komory odborného zástupcu;
 4. doklad o vlastníctve priestorov alebo zmluvu o nájme priestorov, príp. zmluvu o budúcej zmluve o nájme priestorov, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať;
 5. právoplatné rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky;
 6. čestné vyhlásenie, že žiadateľ v období 2 rokov pred podaním žiadosti nemal zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v §19 ods.1 písm. c), d) a e) a že údaje v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé;
 7. doklad o štátnom občianstve konateľa – fotokópia občianskeho preukazu – neoverená kópia;
 8. žiadosť o schválenie ordinačných hodín;
 9. čestné vyhlásenie odborného zástupcu, že nevykonáva činnosť odborného zástupcu pre viac ako jedného poskytovateľa;
 10. pracovnú zmluvu príp. obdobnú zmluvu s odborným zástupcom;
 11. doklad o bezúhonnosti právnickej osoby - výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Pokiaľ prechádza zubár z fyzickej osoby na s.r.o., na VÚC sa dokladá aj žiadosť o zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre fyzickú osobu. K jednému dňu sa navrhne zrušiť povolenie na fyzickú osobu, k ďalšiemu vznikne povolenie na zubnú ambulanciu na s.r.o. Lehota VÚC na vydanie povolenia je 30 dní.

Na záver uvádzame, že pokiaľ chce zubár mať zriadené viac prevádzok zubnej ambulancie v rôznych krajoch, povolenie mu nevydáva VÚC, ale Ministerstvo zdravotníctva SR.

Vybavenie zubnej ambulancie

Ambulancia zubného lekárstva musí obsahovať nasledovné personálne a materiálne vybavenie:

Personálne zabezpečenie ambulancie zubného lekárstva predstavuje zubný lekár v počte 1 a sestra alebo zubný asistent v počte 1.

Materiálno - technické vybavenie ambulancie zubného lekárstva predstavuje:

Základné priestorové vybavenie ambulancie zubného lekárstva tvoria základné funkčné priestory, ktoré majú minimálnu plochu miestností:
a) ambulancia ... 15 m2,
b) prípravovňa (ak je zriadená) ... 12 m2,
c) čakáreň ... 8 m2,
d) toaleta pre pacientov ... 2 m2,
e) toaleta pre personál ... 2 m2,
f) denná miestnosť alebo šatňa pre personál, ktorá môže byť spoločná pre viaceré ambulancie,
g) priestor s výlevkou pre upratovačku.

Ak ide o umiestnenie viacerých stomatologických súprav v jednej ambulancii, na každú ďalšiu súpravu sa požaduje navýšenie podlahovej plochy o 12 m2, vizuálne odčlenenie a inštalácia ďalšieho drezu na umývanie nástrojov a pomôcok a umývadla na umývanie rúk.

Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie zubného lekárstva, ktoré tvoria
1. stomatologická súprava s príslušenstvom, kreslom, svietidlom, pľuvadlom, prívodom stlačeného vzduchu a odsliňovačom,
2. stomatologická súprava nástrojov,
3. nástenné zrkadlo a ručné zrkadlo,
4. ručný kriesiaci prístroj,
5. súbor základných chirurgických nástrojov (extrakčné kliešte, extrakčné páky, chirurgické pinzety, ihelce vrátane materiálov na šitie a zastavenie krvácania),
6. súbor základných paradontologických nástrojov,
7. ochranné pomôcky pre lekára,
8. umývadlo na ruky,
9. drez,
10. písací stôl a stolička,
11. počítač s príslušenstvom,
12. stolička,
13. vešiak,
14. nádoba na odpad so šliapadlom,
15. poháriky na vodu na jednorazové použitie,
16. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,
17. kartotečná uzamykateľná skriňa,
18. chladnička,
19. skrinka na nástroje a pomôcky,
20. parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom alebo materiál na jednorazové použitie,
21. sterilné štvorce a tampóny,
22. dezinfekčné prostriedky a antiseptiká,
23. tlakomer, fonendoskop,
24. nábytok na vybavenie čakárne - najmenej tri stoličky,
25. germicídny žiarič,
26. zrušený od 1.5.2011.

Ak ambulancia zubného lekárstva nemá vlastný RTG prístroj, musí mať zabezpečené zhotovenie RTG snímkov na inom RTG pracovisku. Ak má zubný lekár vlastný panoramatický zubný röntgenový prístroj, musí byť umiestnený v samostatnej vyšetrovni s plochou najmenej 6 m2. Ak sa v ambulancii zubného lekárstva poskytuje lekárska služba prvej pomoci, súčasťou jej vybavenia musí byť aj tracheotomická súprava. Pri zriadení ambulancie dentálnej hygieny je minimálna plocha miestnosti 9 m2. Základné priestorové vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie dentálnej hygieny je umývadlo, drez, kreslo s osvetlením a základné vyšetrovacie nástroje a ošetrovacie nástroje na parodontológiu (kyrety).

Cena za vybavenie zubnej ambulancie a poplatky

 • naše právne služby sú účtované hodinovou sadzbou 60 EUR + DPH, odhad prác 1.000 – 1.500 EUR
 • SKZL za vydanie licencie na výkon odborného zástupcu je poplatok vo výške 66 €.
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva (všeobecný hygienický posudok) - poplatok 50 EUR
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva (ochrana zdravia pred žiarením) - poplatok 300 EUR za prvy rontgen, za každý další + 100 EUR
 • VÚC - poplatok 500 EUR / s.r.o.

Pri založení novej spoločnosti (s.r.o.) je potrebné počítať s nasledovnými poplatkami:

 • Obchodný register - 150 EUR za prvozápis spoločnosti
 • živnostenský register - v prípade výberu voľnej živnosti sa poplatok neplatí, poplatok za remeselnú alebo viazanú živnosť je 7,50 EUR
 • notárske poplatky za overenie podpisov a overené fotokópie listín 

Na VÚC a hygienu bude potrebne dokladať viaceré dokumenty. S tým môžu byť spojené ďalšie poplatky (napr. za atest sterilizátorov o biologickej účinnosti, v prípade požiadavky hygieny za vyhotovenie posudku intenzity umelého osvetlenia, za školenie a skúšku odborného zástupcu pre radiačnú ochranu, ak ním s.r.o. nedisponuje atď.).

Prečítajte si aj: Založenie zubnej techniky 

Referencie: Veľmi rada by som Vám chcela poďakovať za vybavenie mojej s.r.o.a za všetko čo s ňou súviselo. Ušetrili ste mi veľa času a nervov. Želám Vám veľa pracovných a osobných úspechov. MUDr. Darina Horváthová, DH-dent s.r.o.  

Naše služby

 • právne služby pri zriadení zubnej ambulancie, dentálnej hygieny a rontgenového pracoviska 
 • Zriadenie zubnej techniky
 • právne služby pri prechode z FO na s.r.o. 

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.