Predkupné právo na nehnuteľnosť

Otázka:

Dobrý deň, chcel by som požiadať o radu v nasledovnej veci. Sme podieloví vlastníci pozemku. Zistili sme, že došlo k zmene jedného vlastníka, pričom ostatní vlastníci neboli informovaní a nemali možnosť podiel prednostne odkúpiť. Keďže nemáme možnosť kontaktovať pôvodného vlastníka podielu, ako sa dá overiť, či bola z jeho strany splnená povinnosť v súvislosti s predkupným právom? Resp. ako sa preukazuje splnenie takejto povinnosti?

Odpoveď:

Vzhľadom na to, že ide o podielové spoluvlastníctvo máte ako spoluvlastníci nárok na predkupné právo, ktoré je stanovené v § 140 Občianskeho zákonníka „Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe. Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.“

To znamená, že ak jeden zo spoluvlastníkov chce previesť podiel, musí vyzvať ostatných spoluvlastníkov ohľadom predkupného práva. V prípade nehnuteľností je potrebné, aby to spoluvlastník urobil písomne. Na základe toho predpokladáme, že by Vám v prípade prevodu podielu bola doručená od spoluvlastníka výzva.

Ak spoluvlastník predkupné právo neuplatní a prevedie svoj podiel na tretiu osobu bez toho, aby vyzval na prevod svojich podielových spoluvlastníkov, majú spoluvlastníci právo:

  • domáhať sa vyslovenia relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode podielu zo spoluvlastníctva na tretiu osobu. Žaloba bude smerovať voči účastníkom prevodnej zmluvy. Predkupné právo je potrebné uplatniť v lehote 3 rokov od uzavretia zmluvy o prevode podielu.
  • domáhať sa voči nadobúdateľovi (tretej osobe), aby mu predaný spoluvlastnícky podiel ponúkla na kúpu za rovnakých podmienok, za ktorých ich kúpil od zaviazanej osoby
  • ponechať si predkupné právo, ktoré však začne pôsobiť až voči nadobúdateľovi podielu

Je potrebné upozorniť, že spoluvlastník nie je povinný uplatniť predkupné právo v prípade, ak prevádza svoj podiel na blízku osobu. V tom prípade o tom nemusí ostatných spoluvlastníkov upovedomiť. Taktiež sa predkupné právo neuplatňuje napríklad pri dedení.