Premlčanie

Otázka:

Dostal som sms od Digi TV, aby som uhradil poplatok za využívanie služby. Avšak to sa týka 1 mesiaca v roku 2007. Ja som si však nie vedomý, že som uvedený poplatok neuhradil. Vzhľadom na obdobie už prípadný doklad nemám. Digi tvrdí, že mi posielali upomienky, no ja som žiadne nedostal, inak by som bol poplatok uhradil. Tento doklad mi nevie vystaviť ani Slovenská pošta, nakoľko táto podľa zákona je povinná držať doklady o platbe len 3 roky. Digi TV naďalej trvá na predložení dokladu o zaplatení. Som povinný tento tzv. nedoplatok zaplatiť alebo sa jedná o premlčanú dobu?

Odpoveď:

Premlčanie je upravené v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“). V § 100 OZ je uvedené: 

(1) Právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej (§ 101 až 110). Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať.

(2) Premlčujú sa všetky majetkové práva s výnimkou vlastníckeho práva… 

Všeobecná premlčacia lehota je uvedená v § 101 OZ:

„Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. 

V tejto súvislosti je však dôležité upozorniť na skutočnosť, že súd na premlčanie neprihliada z úradnej povinnosti (t. j. ex offo). Súd v konaní prihliadne na premlčanie iba v prípade, ak dlžník vznesie námietku premlčania. Ak však dlžník v súdnom konaní takúto námietku nevznesie, súd môže v takomto prípade veriteľovi (za splnenia ďalších podmienok) priznať i právo, ktoré je už premlčané.