Prenájom nehnuteľností ako živnosť

Podľa § 4 ods. 1 živnostenského zákona prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov je živnosťou, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom.

Činnosť „Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom“ je voľnou živnosťou, pri ohlásení ktorej je potrebné spĺňať všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti.

Základnými službami spojenými s prenájmom je potrebné rozumieť taký okruh služieb, ktoré zabezpečujú, príp. podmieňujú riadnu prevádzku danej nehnuteľnosti, resp. možnosť ich riadneho užívania nájomcom. Takýmito službami sú napr. dodávka tepla a teplej úžitkovej vody, elektrickej energie, plynu, odvoz tuhého domového a komunálneho odpadu, odvod odpadovej vody alebo odvoz splašok a pod. Z uvedeného teda vyplýva, že „Prenájom nehnuteľností“ možno v režime živnostenského zákona vykonávať len za súčasného poskytovania ďalších (iných než základných) služieb súvisiacich s prenájmom. Na poskytovanie súvisiacich služieb, ktoré majú charakter podnikateľskej činnosti (napr. prenájom nehnuteľných vecí, upratovanie priestorov, ktoré sú predmetom prenájmu), je potrebné samostatné živnostenské oprávnenie.

V prípade iných ako základných služieb spojených s prenájmom je rozhodujúce, aby pritom boli splnené dve podmienky, t.j. aby sa jednalo o služby:

  • ktoré sa poskytujú v príčinnej súvislosti s prenajímaním príslušnej nehnuteľnosti (teda prenajímateľ musí byť držiteľom živnostenského oprávnenia na činnosť, ktorú popri prenájme v prospech nájomcu a za úhradu vykonáva) a
  • ktoré majú charakter iných ako základných služieb.

Zdroj: Okresný úrad