Prerušenie rozvodového konania

Otázka:

V lete som podala žiadosť o rozvod, ale počas konania sme sa s manželom uzmierili a uvažujem o prerušení rozvodového konania. Ako mám postupovať? V prípade, ak by som sa po čase chcela predsa len rozviesť, musím opäť podať návrh na rozvod a zaplatiť poplatok?

Odpoveď:

Konanie o rozvode môže súd prerušiť v prípade, ak sa na tom obaja manželia zhodnú a vyslovia návrh na prerušenie. Vzhľadom na Vašu situáciu je táto alternatíva vhodnejšia ako späťvzatie návrhu, s ktorým by manžel musel súhlasiť a konanie by sa zastavilo.

V zmysle § 98 ods. 1 zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok “súd v konaní pokračuje na návrh po uplynutí troch mesiacov; ak sa návrh na pokračovanie v konaní nepodá do jedného roka, súd konanie zastaví.”

Súd môže pokračovať v konaní len za 3 mesiace od prerušenia. Ako uvádza aj odborná právna literatúra (Horváth, E.: Civilný mimosporový poriadok – komentár, 2016) Súd nemôže pokračovať v konaní skôr, ako uplynú tri mesiace, a to ani v prípade zhodného návrhu obidvoch manželov, keďže konsenzus manželov o prerušení konania je prejavom dispozície s konaním a prerušenie konania má aj charakter procesnej sankcie za pasivitu v prebiehajúcom súdnom konaní. “

To znamená, že ak sa do roka v konaní o rozvode rozhodnete pokračovať, postačí, ak podáte návrh na pokračovanie a súdny poplatok už nemusíte uhrádzať. Avšak ak návrh na pokračovanie nepodáte do roka, súd musí konanie zastaviť a v rozvodovom konaní už nepokračuje.

Návrh na prerušenie konania stačí podať ústne na pojednávaní, nakoľko sa zaznamená do zápisnice, prípadne ho môžete podať písomne na príslušnom súde. V písomnej forme je vhodnejšie podať návrh na prerušenie konania každým manželom zvlášť.