Prestávky v práci

Otázka:

Zamestnávateľ nám v práci nanútil bez udania dôvodu a súhlasu zamestnancov 60 min. prestávku na oddych a stravovanie Zamestnávateľ nám taktiež neposkytol nahliadnutie do internej smernice, kde by to nejako logicky a vrámci predpisov odôvodňoval. Musíme tak v práci tráviť zbytočne o 30 min viac (9 hod – deň), ako je potrebné a doporučené v Zákonníku práce. Tam sa totiž neuvádza max. časový strop prestávky. O.i. nám za túto „nadčas prestávku“ neuhrádza mzdu. Preto sa Vás chcem opýtať, či firma takto postupuje v súlade so zákonom. Podotýkam, že v našej práci podľa Zákonníka práce nie je dôvod na navyšovanie pracovného odpočinku z hľadiska záťaže atď. To máme preštudované. Môže firma vo svojich interných ustanoveniach navýšiť neplatenú prestávku aj na niekoľko hodín a držať takto zamestnancov ako rukojemníkov v šachu proti ich vôli?

Odpoveď:

Podľa § 91 ods. 1 Zákonníka práce: „Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako šesť hodín, prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút.“

V zmysle odbornej právnej literatúry (Barancová, H. a kol. Zákonník práce. Komentár. 1.vydanie. Bratislava : C. H. Beck, 2017, s.794): „Ak by zamestnávateľ chcel zamestnancom predĺžiť prestávku na odpočinok a jedenie, musel by sa tak dohodnúť so zástupcami zamestnancov.“