Preukazovanie nadačného imania počas existencie nadácie

Otázka:

Chcem založiť nadáciu, koľko peňazí potrebujem mať základné imanie? Musím ho mať na účte po celý čas existencie alebo stačí na začiatku preukázať?

Odpoveď:

V zmysle zákona o nadáciách je pri založení nadácie potrebné mať nadačné imanie minimálne vo výške 6.638 EUR. 

K založeniu nadácie je dostačujúce napríklad vyhlásenie správcu nadácie o splatení peňažného vkladu a jeho odovzdaní správcovi nadácie. K registrácii nadácie na ministerstve nie je potrebné dokladať potvrdenie o zostatku na bankovom účte nadácie. Nadačné imanie by však malo byť v tejto výške počas celej existencie nadácie. Ak by z výročnej správy, ktorú prekladáte každý rok vyplývalo, že nadačné imanie by bolo v nižšej výške, ministerstvo zvykne nadáciu písomne upozorniť na tento nedostatok a vyzve na doloženie potvrdenia o zostatku na bankovom účte nadácie, na ktorom musí byť aspoň hodnota nadačného imania (6.638 EUR). 

Sankciou môže byť aj zrušenie nadácie. Vyplýva to z § 15 zákona o nadáciách, podľa ktorého súd na návrh ministerstva nadáciu zruší a nariadi jej likvidáciu, ak sa zníži jej nadačné imanie. 

Podľa § 3 zákona o nadáciách Nadačné imanie je majetok nadácie zapísaný do registra. Pri založení nadácie je tvorené majetkovými vkladmi jednotlivých zakladateľov. Hodnota majetkového vkladu každého zakladateľa je najmenej 663 eur. Základná hodnota nadačného imania musí byť najmenej 6638 eur, pričom túto základnú hodnotu môžu tvoriť len peňažné prostriedky a nehnuteľnosti. Hodnotu prevyšujúcu 6638 eur môžu tvoriť aj hnuteľné veci, cenné papiere, ako aj iné majetkové práva a hodnoty oceniteľné peniazmi. Hodnotu nadačného imania nemožno znížiť.