Riziková práca, práca na zmeny

Otázka:

Vyše 25 rokov pracujem v nemeckej firme, pracujem ako vedúci chemik v rizikovej skupine číslo 4, v dvojzmennej prevádzke. Keďže je to rizikový faktor číslo 4 mám nárok na doplnkovú dovolenku v priemerne 5 dní za rok, čo mi firma aj priznala.  Chcela by som vedieť, aký by mal byť môj pracovný čas, keďže je to dvojzmenná prevádzka a priznané riziko 4. Zmluvu mám na 40 hodín týždenne, samozrejme 30 min. prestávku do môjho pracovného času mi firma neráta. Prosím vás je to v poriadku podľa Zákonníka práce?

Odpoveď:

Pracovný čas zamestnanca upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej ako „Zákonník  práce“). Podľa  Zákonníka práce je pracovný čas zamestnanca najviac 40 hodín týždenne

Odlišne je upravený pracovný čas vo viaczmennej prevádzke. Podľa § 85 ods. 5 Zákonníka práce: „Zamestnanec, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, má pracovný čas najviac 38 a 3/4 hodiny týždenne a vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke má pracovný čas najviac 37 a 1/2 hodiny týždenne.“ 

Podľa § 85 ods. 6 Zákonníka práce: „Pracovný čas zamestnanca, ktorý pracuje s dokázaným chemickým karcinogénom alebo pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity alebo ktorý vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu ako zamestnanec kategórie A v kontrolovanom pásme so zdrojom ionizujúceho žiarenia okrem kontrolovaného pásma v jadrovej elektrárni, je najviac 33 a 1/2 hodiny týždenne.“ 

Pri zamestnancoch vykonávajúcich rizikové práce zakotvuje Zákonník práce odchýlky aj vo vzťahu k možnosti zamestnávateľa nariadiť zamestnancovi prácu nadčas. Podľa § 97 ods. 11 Zákonníka práce: „Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, nemožno nariadiť prácu nadčas. Prácu nadčas možno s týmto zamestnancom dohodnúť výnimočne pri prácach podľa odseku 8 (pozn. pri naliehavých opravárskych prácach alebo prácach, bez ktorých vykonania by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo pracovného úrazu alebo škody veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu a pri mimoriadnych udalostiach podľa osobitného predpisu, kde hrozilo nebezpečenstvo ohrozujúce život, zdravie alebo škody veľkého rozsahu). So zamestnancom, ktorý vykonáva rizikové práce, možno dohodnúť výnimočne prácu nadčas aj na zabezpečenie bezpečného a plynulého výrobného procesu po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov. 

práci na zmeny si prečítate aj v našom príspevku.