Rodinný dom po rozvode – kto má aké nároky?

Otázka:

Naše manželstvo bolo rozvedené v roku 2018. Zatiaľ nemáme vyporiadané BSM. Bývalý manžel zostal bývať v rodinnom dome, ktorý dostal darom pred uzavretím manželstva. V roku 2017 sme brali hypotéku, ktorá je založená jeho domom a kde som ja vedená ako spoludlžník. Ja by som si chcela zariadiť vlastné bývanie (rodinný dom). V prípade, že budem jediným vlastníkom nového domu, môže si bývalý manžel robiť naň nárok pri vyporiadaní BSM, keďže BSM ešte nemáme vyporiadané?

Odpoveď:

Nie, vyporiadanie BSM sa bude týkať len majetku, ktorý bol v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM). Ak po rozvode si zaobstaráte nehnuteľnosť, nehnuteľnosť nebude patriť do BSM. Aj keď BSM nemáte vyporiadané (či už vyporiadanie BSM dohodou alebo súdnou cestou), Váš novo nadobudnutý dom doňho patriť nebude, nakoľko BSM už zaniklo rozvodom manželstva. Vyplýva to z 142 Občianskeho zákonníka, ktorý uvádza, že V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.“ 

Upozorňujeme aj prípad, ak BSM nebolo vyporiadané do 3 rokov od zániku manželstva. 

K dlhom vzniknutým za trvania manželstva dávame do pozornosti rozhodnutie NS ČR sp. zn. 3Cz 39/74, podľa ktorého Občanský zákoník nemá ustanovení o tom, jak mají být vypořádány společné dluhy a pohledávky manželů, jež vznikly za trvání bezpodílového spoluvlastnictví v souvislosti se spotřebním a majetkovým společenstvím obou manželů. Je proto nutno použít ustanovení, jež upravují vztahy jim obsahem a účelem nejbližší (§ 496 o. z.), tedy ustanovení § 149 a § 150 o. z. Manželé by se měli podílet zásadně na společných dluzích ve stejném poměru, v jakém se podílejí na společném majetku.“