Rozšírenie živnosti a povinnosť doloženia súhlasu s miestom podnikania

Otázka:

Ako fyzická osoba si chcem rozšíriť živnosť voľnú živnosť – prenájom nehnuteľnosti. Mám aktívnu živnosť, len žiadam o rozšírenie o jednu ďalšiu činnosť. Musím k ohláseniu živnosti doložiť súhlas s miestom podnikania s overeným podpisom, keďže na danej adrese nemám trvalý pobyt? Ide o to, že ja s miestom podnikania nič nemením, to už mám zapísané v ŽR niekoľko rokov od začiatku podnikania. Teraz chcem len ohlásiť novú – ďalšiu živnosť. 

Odpoveď:

Povinnosťou každého podnikateľa-fyzickej osoby je v súlade s §45 ods. 2 živnostenského zákona pri ohlásení živnosti o.i. uviesť miesto podnikania. Miesto podnikania si určuje podnikateľ sám, môže to byť adresa trvalého pobytu alebo aj iná adresa. Ak nejde o adresu totožnú s adresou trvalého pobytu, je potrebné pri ohlásení na okresnom (živnostenskom) úrade v postavení JKM v súlade s § 46 ods. 1 písm. b) živnostenského zákona preukázať aj oprávnenie užívať nehnuteľnosť a to vo forme vlastníckeho alebo užívacieho práva (nájomný vzťah alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti), ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako miesta podnikania nevylučuje. 

Zákon č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1.10.2020 ustanovil povinnosť úradne osvedčeného podpisu vlastníka nehnuteľnosti.

(zdroj: minv.sk)