Rozvod bez prítomnosti manžela – nedostavenie sa na súd

Otázka:

S manželom už vyše roka nežijeme v jednej domácnosti. Nemáme spolu žiadne deti. Avšak môj manžel pracuje dlhodobo v zahraničí a nie je ochotný prísť na pojednávanie. Je možné, aby nás súd rozviedol aj bez prítomnosti manžela?

Odpoveď:

V prípade, ak podáte návrh na rozvod, tak ho súd zašle Vášmu manželovi na vyjadrenie. Nakoľko sa dlhodobo zdržiava v zahraničí, nie vždy sa to súdu môže podariť. Ak Vášmu manželovi nebude možné doručiť návrh o rozvode, na známu adresu v cudzine, súd mu môže ustanoviť opatrovníka. 

Opatrovník slúži na to, aby zaručil ochranu procesných práv Vášho manžela, čo znamená, že k jeho povinnostiam patrí aj to, aby sa Váš manžel dozvedel o podanom návrhu na rozvod a jeho priebehu. Daná skutočnosť vyplýva z § 29 zákona č. 40/1964 Z .z. Občiansky zákonník: „Súd môže ustanoviť opatrovníka aj tomu, pobyt koho nie je známy, ak je to potrebné na ochranu jeho záujmov alebo ak to vyžaduje verejný záujem. Za tých istých podmienok môže súd ustanoviť opatrovníka aj vtedy, ak je to potrebné z iného vážneho dôvodu.“ 

Ak sa súdu podarí Váš návrh manželovi doručiť, opatrovník nebude stanovený. Ak budete s rozvodom súhlasiť, môže vo svojom vyjadrení uviesť, že s návrhom súhlasí, nežiada vo veci pojednávanie a súd môže o návrhu rozhodnúť aj v jeho neprítomnosti. 

V prípade, ak s návrhom nebude súhlasiť a na pojednávanie sa bez riadneho ospravedlnenia vôbec nedostaví, môže súd pojednávať aj v jeho neprítomnosti.