Rozvod manželstva dohodou

Otázka:

Je možné aby som s manželom uzavrela dohodu o rozvode? Bude to priechodné na súde ako dôvod na rozvod?

Odpoveď:

Rozvod „dohodou“ náš právny poriadok nepozná. O rozvode manželstva rozhoduje súd na návrh jedného z manželov. Druhý manžel môže vo svojom vyjadrení k návrhu vyjadriť s rozvodom súhlas, čo celý proces skráti a zjednoduší. Ak ste na rozvode manželstva dohodnutí, je pravdepodobné, že Vás súd rozvedie na jednom pojednávaní. 

Slovenské rodinné právo nepozná tzv. absolútne dôvody rozvodu, keby súd musí manželstvo rozviesť. Na rozdiel od našich susedov z Čiech, v zmysle slovenskej právnej úpravy nie je možné súdu predložiť dohodu o rozvode. Je výlučne na posúdení súdu, či sú splnené hmotnoprávne dôvody, ktoré zákon ustanovuje pre rozvod manželstva t.j. manželstvo už viac nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Pokiaľ súd dospeje k záveru, že tieto predpoklady splnené nie sú, návrh na rozvod zamietne. 

V každom prípade je potrebné, aby niektorý z manželov podal návrh na rozvod na príslušný súd, ktorým je prvom prípade súd, v obvode ktorého mali manželia svoje posledné spoločné bydlisko ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. 

Pokiaľ sa teda obaja účastníci konania o rozvod (manželia) dohodli na rozvode, nie je to samo osebe ešte záruka toho, že manželstvo bude rozvedené. Ani v tomto prípade nemusí súd rozhodnúť o tom, že manželstvo rozvádza, pokiaľ nedospeje k záveru, že manželstvo už viac nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. 

Aj napriek vyššie uvedenému, ak druhý manžel súhlasí s rozvodom a sú dôvody na rozvod ako sme vyššie uviedli, proces rozvodu to uľahčí a urýchli. Ak všetko svedčí kvalifikovanému rozvratu manželstva a účastníci navyše súhlasia s rozvodom, súd nebude konanie zbytočne predlžovať a manželstvo môže rozviesť aj na prvom pojednávaní.

Otázka:

S manželom nežijeme už cca. 13 rokov spolu, máme dospelé deti a obaja chceme toto (už len formálne) manželstvo ukončiť. Je možné podať aj spoločnú žiadosť o rozvod, ktorú obaja podpíšeme? Urýchli alebo zjednoduší sa tým nejakým spôsobom náš rozvod?

Odpoveď:

Konanie o rozvod manželstva je upravené v zákone č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej ako „CMP“). Podľa § 93 CMP: „Konanie sa začína len na návrh jedného z manželov.“ Slovenský právny poriadok nezakotvuje ani možnosť tzv. rozvodu dohodou, kedy by manželia súdu predložili vzájomnú dohodu o rozvode manželstva.

V konaniach, kedy obaja manželia s rozvodom súhlasia a súd neupravuje práva a povinnosti k maloletým deťom na čas po rozvode, rozhodujú súdy podľa našich skúseností zväčša na prvom, niekoľko minút trvajúcom pojednávaní.

Konanie o rozvod manželstva prebieha tak, že jeden z manželov podá návrh na rozvod, následne súd doručí návrh druhému manželovi a vyzve ho na vyjadrenie sa k návrhu. Následne súd zvyčajne vytýči pojednávanie (nie je však ani vylúčené rozhodnutie bez nariadenia pojednávania). Pre urýchlenie procesu odporúčame spísanie návrhu na rozvod manželstva tak, aby malo všetky náležitosti podania a obsahovalo popis rozhodujúcich skutočností preukazujúcich, že vzťahy medzi manželmi sú tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.