Rozvod dohodou

Otázka:

Je možné aby som s manželom uzavrela dohodu o rozvode? Bude to priechodné na súde ako dôvod na rozvod?

Odpoveď:

Slovenské rodinné právo nepozná tzv. absolútne dôvody rozvodu, keby súd musí manželstvo rozviesť. Na rozdiel od našich susedov z Čiech, v zmysle slovenskej právnej úpravy nie je možné súdu predložiť dohodu o rozvode. Je výlučne na posúdení súdu, či sú splnené hmotnoprávne dôvody, ktoré zákon ustanovuje pre rozvod manželstva t.j. manželstvo už viac nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Pokiaľ súd dospeje k záveru, že tieto predpoklady splnené nie sú, návrh na rozvod zamietne. 

V každom prípade je potrebné, aby niektorý z manželov podal návrh na rozvod na príslušný súd, ktorým je prvom prípade súd, v obvode ktorého mali manželia svoje posledné spoločné bydlisko ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. 

Pokiaľ sa teda obaja účastníci konania o rozvod (manželia) dohodli na rozvode, nie je to samo osebe ešte záruka toho, že manželstvo bude rozvedené. Ani v tomto prípade nemusí súd rozhodnúť o tom, že manželstvo rozvádza, pokiaľ nedospeje k záveru, že manželstvo už viac nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. 

Aj napriek vyššie uvedenému, ak druhý manžel súhlasí s rozvodom a sú dôvody na rozvod ako sme vyššie uviedli, proces rozvodu to uľahčí a urýchli. Ak všetko svedčí kvalifikovanému rozvratu manželstva a účastníci navyše súhlasia s rozvodom, súd nebude konanie zbytočne predlžovať a manželstvo môže rozviesť aj na prvom pojednávaní.

Otázka:

S manželom nežijeme už cca. 13 rokov spolu, máme dospelé deti a obaja chceme toto (už len formálne) manželstvo ukončiť. Je možné podať aj spoločnú žiadosť o rozvod, ktorú obaja podpíšeme? Urýchli alebo zjednoduší sa tým nejakým spôsobom náš rozvod?

Odpoveď:

Konanie o rozvod manželstva je upravené v zákone č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej ako „CMP“). Podľa § 93 CMP: „Konanie sa začína len na návrh jedného z manželov.“ Slovenský právny poriadok nezakotvuje ani možnosť tzv. rozvodu dohodou, kedy by manželia súdu predložili vzájomnú dohodu o rozvode manželstva.

V konaniach, kedy obaja manželia s rozvodom súhlasia a súd neupravuje práva a povinnosti k maloletým deťom na čas po rozvode, rozhodujú súdy podľa našich skúseností zväčša na prvom, niekoľko minút trvajúcom pojednávaní.

Konanie o rozvod manželstva prebieha tak, že jeden z manželov podá návrh na rozvod, následne súd doručí návrh druhému manželovi a vyzve ho na vyjadrenie sa k návrhu. Následne súd zvyčajne vytýči pojednávanie (nie je však ani vylúčené rozhodnutie bez nariadenia pojednávania). Pre urýchlenie procesu odporúčame spísanie návrhu na rozvod manželstva tak, aby malo všetky náležitosti podania a obsahovalo popis rozhodujúcich skutočností preukazujúcich, že vzťahy medzi manželmi sú tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.