Rýchly rozvod

Otázka:

Žijeme s manželom oddelene už 3 roky a máme jedno dospelé dieťa. Je možné aby sme sa rozviedli čo najrýchlejšie a bez pojednávania?

Odpoveď:

Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 a 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí. 

Na posúdenie rozvratu manželstva, príčin rozvratu a pod. môže súd považovať za účelné nariadenie pojednávania. Nariadenie pojednávania je na zvážení súdu, zákon nezakotvuje povinnosť súdu nariadiť vo veci rozvodu pojednávanie. V našej praxi sme sa už stretli s prípadmi, kedy bolo manželstvo rozvedené aj bez nariadenia pojednávania. V týchto prípadoch obaja manželia v svojich podaniach (návrh na rozvod, vyjadrenie k návrhu na rozvod) žiadali, aby sú rozhodol bez nariadenia pojednávania. 

Pre urýchlenie konania môžete vychádzať z našich nasledovných odporúčaní:

  • správne určiť, ktorý súd je príslušný (Príslušným súdom je súd, v ktorom obvode ste mali s manželom/kou posledné spoločné bydlisko, ak tam stále jeden z manželov býva. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. V prípade, ak ani takto nie je možné súd určiť, príslušný je všeobecný súd navrhovateľa rozvodu.)
  • presne označiť strany
  • uviesť, kde a kedy bolo manželstvo uzavreté, ako prebiehalo spoznávanie s manželom, spoločné bývanie a začiatky manželstva, opísať najrelevantnejšie udalosti, ktoré viedli k rozvratu manželstva, či sa manželia pokúsili manželstvo zachrániť a podobne
  • presne formulovať, čo sa návrhom sleduje – uviesť, že navrhovateľ žiada, aby súd manželstvo rozviedol
  • priložiť kópiu sobášneho listu
  • uhradiť súdny poplatok už pri podaní návrhu – napr. pripojenie kolku k prvopisu návrhu. (V prípade, ak nebude súdny poplatok zaplatený, súd Vám zašle výzvu a konanie sa môže natiahnuť aj o 4 týždne