Sfalšovaný podpis na zmluve – ide o trestný čin podvodu?

Otázka:

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ohľadom kúpno-predajnej zmluvy, kedy moja žena predávala knihy na základe kúpno-predajnej zmluvy jednej spoločnosti, no podpísal som ju ja jej podpisom (i keď sa mi nevydaril), pričom ona (oficiálne predávajúca) ani kupujúci s tým nemali problém, oni vedeli že to za ňu podpisujem jej podpisom, nenamietali ani kupujúci, ani moja žena. Je za to nejaká pokuta, trest?

Ďakujem, s pozdravom, Marián

Odpoveď:

Samotné podpísanie inej osoby nie je v Trestnom zákone vymedzené ako trestný čin. Aby došlo k spáchaniu trestného činu, musia byť naplnené všetky znaky skutkovej podstaty konkrétneho trestného činu zakotveného v Trestnom zákone. V konkrétnych prípadoch môže konaním, ktorého súčasťou bolo aj podpísanie dokumentu za inú osobu dôjsť aj k spáchaniu niektorého z trestných činov uvedených v Trestnom zákone (často napr. trestný čin podvodu), avšak z Vášho popisu situácie nevyplýva naplnenie všetkých zákonom požadovaných znakov skutkovej podstaty niektorého z trestných činov. 

Keďže zmluvu nepodpísala Vaša manželka, ale podpísali ste ju za ňu jej podpisom Vy, je takáto zmluva absolútne neplatná. Z neplatného právneho úkonu nevznikli kupujúcim, ani Vašej manželke ako predávajúcej žiadne práva a povinnosti. 

Podľa § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka: „Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný.” 

Podľa § 40 ods. 1 Občianskeho zákonníka: „Ak právny úkon nebol urobený vo forme, ktorú vyžaduje zákon alebo dohoda účastníkov, je neplatný.“ 

Podľa § 40 ods. 2 Občianskeho zákonníka: „Písomný právny úkon je platný, ak je podpísaný konajúcou osobou; ak právny úkon robia viaceré osoby, nemusia byť ich podpisy na tej istej listine, ibaže právny predpis ustanovuje inak. Podpis sa môže nahradiť mechanickými prostriedkami v prípadoch, keď je to obvyklé.“