Som Slovenka, otec dieťaťa Američan, čo potrebujem k uznaniu otcovstva?

Otázka:

Narodí sa mi dieťa v Skalici, ja som z Holíča, otec dieťaťa je Američan. Čo potrebujem k uznaniu otcovstva? Otec pricestuje na Slovensku, uvažujeme aj o sobáši na Slovensku, čo bude potrebovať?

Odpoveď:

určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov bude potrebné, aby sa obaja rodičia osobne dostavili na matričný úrad v Holíči (do úvahy prichádza aj matričný úrad v Skalici, kde sa dieťa narodí, ale telefonicky nám bol odporučený matričný úrad podľa miesta trvalého bydliska matky) a predložili:

  • doklad totožnosti oboch rodičov (občiansky preukaz, u cudzinca pas)
  • v prípade, že je niektorý z rodičov rozvedený rozsudok o rozvode manželstva s vyznačenou právoplatnosťou, z USA matrika podľa telefonickej informácie akceptuje aj potvrdenie zo súdu o rozvode manželstva

Bude taktiež potrebné zabezpečiť tlmočenie. Matrika odporúča zabezpečiť profesionálneho tlmočníka, nakoľko sa často stretávajú s problémami pri tlmočení inými osobami. 

V prípade záujmu o uzavretie manželstva na Slovensku je cudzinec uzatvárajúci manželstvo v Slovenskej republike povinný matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva predložiť:

  • doklad totožnosti
  • rodný list
  • doklad o osobnom stave (nie starší ako 6 mesiacov odo dňa vydania, ku dňu uzavretia manželstva)
  • doklad o pobyte
  • doklad o štátnom občianstve
  • úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca
  • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca

Zároveň upozorňujeme, že všetky zahraničné dokumenty musia byť apostilované a úradne preložené do slovenského jazyka. 

Odporúčame všetky dokumenty z USA vopred zaslať naskenované na posúdenie na matriku, aby sa predišlo situácii, že predložený dokument nebude matrika akceptovať a bude potrebné zabezpečiť ďalšie dokumenty z USA.