Som ZŤP, má právo bývalá manželka požadovať výživné?

Otázka:

Som občan SR, držiteľom preukazu ZŤP. Poberám invalidný dôchodok a takmer nič mi pri mojich príjmoch z dôchodku nezostane. Má právo moja exmanželka požadovať odo mňa za takýchto podmienok výživné?

Odpoveď:

Právna úprava nároku na výživné pre rozvedeného manžela je upravená v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o rodine“). 

Podľa § 72 ods. 1 zákona o rodine: „Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.“ 

Pre posúdenie, či rozvedený manžel skutočne nie je schopný živiť sa sám nie sú dôležité len jeho súčasné príjmy alebo potenciálne možnosti získať ďalšie príjmy, ale aj jeho majetkové pomery. 

„Dôvodom pre priznanie príspevku nie je rozdiel v životnej úrovni bývalých manželov po rozvode manželstva, ani skutočnosť, že navrhovateľovi (hoci aj výrazne) klesla životná úroveň oproti obdobiu pred zánikom manželstva a ani to, že si vlastnou prácou nedokáže zarobiť dostatok prostriedkov na uspokojenie potrieb v rozsahu ako za trvania manželstva. Jedinou relevantnou skutočnosťou môže byť fakt, že bývalý manžel nie je schopný sám sa primerane živiť.“ (PAVELKOVÁ, B.: Zákon o rodine. Komentár. 2 vyd. Bratislava: C. H. Beck, 2013) 

K určeniu rozsahu príspevku na výživu môže dôjsť dohodou bývalých manželov. Pokiaľ k dohode nedôjde, môže sa niektorý z bývalých manželov obrátiť na súd, pričom súd berie do úvahy aj príčiny, ktoré viedli k rozvodu manželstva

Podľa § 73 ods. 3 zákona o rodine: „Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.“ 

Pokiaľ došlo k dohode na priznaní príspevku na výživu bývalého manžela alebo ak bol nárok priznaný súdom, nárok zanikne uzavretím nového manželstva alebo smrťou povinného manžela.