Sprostredkovanie zamestnania za úhradu

Otázka:

Chcela by som sa Vás opýtať, či môže firma odo mňa vyžadovať vrátenie alikvotnej čiastky za moje sprostredkovanie zapísané v pracovnej zmluve. Uvádzam: „Zamestnávateľ má nárok vyžadovať od zamestnanca vrátenie alikvotnej čiastky vynaloženej na získanie zamestnanca na základe zmluvy o sprostredkovaní a to vo výške 400 EUR, v prípade nezotrvaní zamestnanca v pracovnom pomere u zamestnávateľa po dobu 24 mesiacov od nástupu do pracovného pomeru.“

Odpoveď:

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu upravuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o službách zamestnanosti“). 

Podľa § 25 ods. 3 zákona o službách zamestnanosti: „Sprostredkovateľ môže vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu len od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca. Výšku poplatku podľa prvej vety dojednáva sprostredkovateľ s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca.“ 

Z uvedeného vyplýva, že poplatok za sprostredkovanie zamestnania môže sprostredkovateľ dojednať iba s budúcim zamestnávateľom, nie zamestnancom. Sprostredkovateľ si vrátenie časti poplatku za splnenia určitých podmienok môže dojednať v sprostredkovateľskej zmluve s Vaším zamestnávateľom, nie s Vami ako zamestnancom.