Stretávanie detí so starými rodičmi

Otázka:

Chcela by som Vás požiadať o radu. S bývalým manželom nemáme dobré vzťahy. Má právo sa stretávať s našimi deťmi v nepárnom týždni od stredy 14:30 hod. do štvrtka (nasledujúci deň) do 8:00 hod. Oznámil mi, že v daný deň bude odcestovaný (ide na dovolenku mimo republiky) a chcel by, aby si deti v daný deň prišla vziať jeho matka. Odpísala som mu, že nemá zmyslel, aby si deti prevzala, keď ich otec je odcestovaný a vôbec sa s ním nestretnú. Mám právo jej deti v takomto prípade nevydať? Som povinná potom otcovi dať náhradný termín stretnutia s deťmi ak ich odmietnem vydať jeho matke?

Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Súd určil časové intervaly, počas ktorých má otec dieťaťa právo stýkať sa s ním, v tom prípade nie ste povinná dieťa vydať inej osobe. Avšak v tomto prípade je potrebné brať ohľad na záujem maloletých detí stretávať sa aj so svojimi starými rodičmi. Najlepší záujem dieťaťa je zakotvený v čl. 5 zákona č. 36/2005 Z. z. zákona o rodine:

Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä:

  1. úroveň starostlivosti o dieťa
  2. bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava
  3. ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa
  4. okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa
  5. ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou
  6. podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa
  7. názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny
  8. podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami
  9. využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností

Nakoľko sa otec so svojim dieťaťom v určenom časovom intervale nemohol z opodstatnených dôvodov stretnúť, nemusíte mu dávať náhradný termín. Odporúčame, aby ste sa na stretnutiach vzájomne dohodli, ak nie je možné stretnúť sa počas časových intervalov určených súdom.