Sťažnosť na exekútora

Otázka:

Ako môžem podať sťažnosť na exekútora, ktorý mne strháva dávno splatenú sumu, ktorú som splatil inému exekútorovi.

Odpoveď:

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „Exekučný poriadok“) vo svojej 11. časti upravuje vybavovanie sťažností, kontrolu exekučnej činnosti, disciplinárnu zodpovednosť súdneho exekútora, ako aj správne delikty. V prvej hlave tejto časti je upravený postup týkajúci sa podávania a vybavovania sťažností na činnosť komory a činnosť exekútorov. 

Fyzické osoby a právnické osoby (ďalej len „sťažovateľ“) majú právo obracať sa na Ministerstvo spravodlivosti SR (ďalej len „MS SR“) a na Slovenskú komoru exekútorov (ďalej len „SKE“) so sťažnosťami na činnosť komory a na činnosť exekútorov. Ak sťažnosť smeruje na činnosť komory, vybavuje ju MS SR a ak na činnosť exekútora, vybavuje ju SKE. 

Osoba sa v prípade, ak konanie exekútora nie je v súlade s Exekučným poriadkom, môže so svojou sťažnosťou obrátiť na SKE. Sťažnosť sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice. SKE má však na svojom webovom sídle aj elektronický formulár, prostredníctvom ktorého môže osoba priamo podať podnet, resp. sťažnosť na konkrétneho exekútora

SKE je povinná vybaviť sťažnosť na činnosť exekútora bezodkladne, a to najneskôr do 2 mesiacov odo dňa, kedy jej bola sťažnosť doručená (uvedenú lehotu je však za určitých okolnosti možno i predĺžiť). O spôsobe vybavenia takejto sťažnosti musí byť sťažovateľ písomne upovedomený. Ak by mal sťažovateľ pocit, že jeho sťažnosť nebola SKE riadne a však vybavená, môže požiadať MS SR o prešetrenie vybavenia jeho sťažnosti komorou. 

V tejto súvislosti je potrebné spomenúť, že ak osoba (resp. povinný) splnila vymáhaný nárok vrátane trov exekúcie alebo exekútor vymohol vymáhaný nárok vrátane trov exekúcie, exekútor vydá podľa § 61o Exekučného poriadku upovedomenie o ukončení exekúcie. Toto upovedomenie zašle exekútor účastníkom konania a súdu, pričom jeho doručením súdu sa exekučné konanie končí. 

Ak by sa osoba v prípade, aký popisujete, rozhodla podať sťažnosť na príslušného exekútora, ktorý vykonáva exekúciu v rozpore s Exekučným poriadkom, odporúčame priložiť k sťažnosti i vyššie uvedené upovedomenie o ukončení exekúcie ako dôkaz o tom, že vymáhaný nárok už bol splnený a teda že príslušný exekútor nemá žiadny zákonný dôvod, na základe ktorého by takejto osobe konkrétnu sumu „strhával“.