Stiahnutie – späťvzatie žiadosti o rozvod

Otázka:

Môže nás súd rozviesť, ak manžel ako navrhovateľ vzal žiadosť o rozvod späť, ale ja sa aj napriek tomu chcem rozviesť, nakoľko som zistila, že mi je neverný?

Odpoveď:

V súlade s § 95 ods. 1 zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok “ak navrhovateľ vzal návrh späť, súd konanie nezastaví, ak druhý manžel so späťvzatím návrhu nesúhlasí. V tomto prípade, ak so späťvzatím návrhu nevyjadríte súhlas, môžete naďalej v rozvodovom konaní pokračovať. Jedinou výnimkou je prípad, ak Váš manžel vzal návrh späť ešte predtým, ako Vám bol návrh doručený. V tomto prípade súd toto konanie zastaví a Váš nesúhlas s touto skutočnosťou je irelevantný.

Navrhovateľ môže vziať svoj návrh na rozvod späť aj priamo na pojednávaní, na ktorom súd zisťuje aj názor druhého manžela so späťvzatím, ak je druhý manžel prítomný. Inam mu zašle písomnú výzvu na vyjadrenie.

Druhý manžel, ktorý so späťvzatím nesúhlasí, nie je povinný odôvodňovať svoj nesúhlas.

To, že súd bude naďalej pokračovať v rozvodom konaní však nie je zárukou, že Vás aj skutočne rozvedie. Zákon o rodine v ust. § 23 ods.1 výslovne uvádza, že “súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.”

Taktiež § 23 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z.z. zákona o rodine “Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na neprihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí.”

Súd pri posudzovaní miery rozvratu manželstva samozrejme prihliada na porušenia povinnosti manželov, ako napríklad –  žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie.

Ak sa návrh na rozvod zoberie späť, vráti sa navrhovateľovi aj zaplatený súdny poplatok. Ak späťvzatie bolo vykonané pred prvým pojednávaním, vráti sa poplatok v celej výške. Ak by vzal navrhovateľ návrh po prvom pojednávaní, vráti sa len polovica súdnych poplatkov.