Striedavá starostlivosť a výživné

Otázka:

Chcem sa spýtať, či pri nariadení striedavej starostlivosti má niektorý z rodičov nárok na výživné na dieťa.

Odpoveď:

Výživné pri striedavej starostlivosti sa posudzuje individuálne. V zmysle § 24 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov súd pri posudzovaní zisťuje, či je striedavá starostlivosť v záujme dieťaťa a najmä či je to najvhodnejším riešením v rámci zabezpečenia potrieb dieťaťa.

Zákon o rodine v prípade striedavej osobnej starostlivosti prihliada najmä na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti, preto ako sme vyššie spomínali je určenie výživného individuálne podľa § 62 ods. 6 zákona o rodine. Súd nemusí nevyhnutne určiť výživné, možno od neho v prípade striedavej starostlivosti upustiť. Súd rozhoduje na základe toho, čo je v danom prípade pre dieťa a pre zaistenie jeho potrieb a života najvhodnejšie.

Otázka výživného pri striedavej starostlivosti sa rieši najmä pri odlišných majetkových pomeroch rodičov. Dieťa má nárok na to, aby žilo v rovnakých podmienkach pri obidvoch rodičoch. Preto súd prihliada na príjem oboch rodičov a v prípadoch, ak má jeden z rodičov nadmerne vyšší príjem, čo priamo na súde preukáže, súd vo väčšine prípadov určí výživné. Potvrdzuje to aj ustanovenie
§ 62 ods. 2 na základe ktorého: „
Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.“

V zmysle uvedeného ustanovenia možno teda poznamenať, že najdôležitejším prvkom pri určovaní výživného pri striedavej osobnej starostlivosti je životná úroveň dieťaťa na rovnakej úrovni pri obidvoch rodičoch.

Prečítajte si aj:

Kedy súd zverí dieťa do striedavej starostlivosti

Striedavá staroslitovosť u malých detí