Toasty a croissanty – výroba / dopekanie v kaviarni

Otázka:

Potreboval by som poradiť – môžem v kaviarni vyrábať nejaké jedlo (dopekať croissanty a natierať ich alebo plniť ich šunkou, syrom, prípadne robiť toasty so šunkou a syrom a zapekať ich v grile), ak mám len voľné živnosti?

Odpoveď:

Pokiaľ by ste croissanty či toasty priamo nevyrábali, mohlo by sa jednať o voľnú živnosť poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu. Táto živnosť zahŕňa pečenie mrazených pekárenských polotovarov (fornetti), predaj cukrárenských výrobkov na priamu konzumáciu, predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj sezónnych jedál na priamu konzumáciu, ak sa nevykonáva viac ako 4 mesiace v roku, prípravu a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov, prípravu a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, prípravu a predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy. Táto živnosť však nezahŕňa možnosť vykonávania pohostinskej činnosti podľa § 38 ods.1 živnostenského zákona (príprava a predaj jedál a nápojov, ak sa podávajú na priamu konzumáciu); výrobu mliečnej zmrzliny (remeselná živnosť) a výrobu pekárskych a cukrárskych výrobkov (remeselná živnosť). 

Ak by ste croissanty či toasty vyrábali, spadalo by to pod činnosť výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov, ktorá zahŕňa: príprava mlynárskych zmesí pre výrobu pekárskych a cukrárenských výrobkov, výroba cesta a hmôt, ich spracovanie (valcovaním, lisovaním, delením, šľahaním, modelovaním). Tepelná úprava (pečením, sušením, smažením, varením, pražením, mikrovlnným ohrevom, chladením), plnenie, povrchová úprava (posýpaním, polievaním, glazúrovaním) pekárskych a cukrárenských výrobkov. Výroba zmrzliny na báze mlieka. Výroba cestovín ako aj sušených cestovín. Výroba polotovarov na báze múky, výroba trvanlivého pečiva, rôznych chuťoviek (krekery), čokoládové a nečokoládové cukrovinky a na viac vykonávanie úprav cukrárenských výrobkov, mrazených krémov a špecialít. 

Zároveň si dovolíme uviesť nasledujúce všeobecné informácie:

Právna úprava voľných živností sa nachádza v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) (ďalej len „živnostenský zákon“). V § 25 živnostenského zákona je uvedené: 

(1) Voľné živnosti sú živnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 1 a 2 a ich označenie nezodpovedá obsahu živností uvedených v týchto prílohách.

(2) Pre prevádzkovanie týchto živností musia byť splnené všeobecné podmienky. Preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje.

(3) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní na svojej internetovej stránke zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie. Ohlasovateľ živnosti si môže zvoliť aj inú živnosť, ktorá nie je uvedená v zozname. 

Fyzická osoba, ktorá má záujem prevádzkovať voľné živnosti, musí splniť všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti, ktoré sú uvedené v § 6 ods. 1 živnostenského zákona. Sú nimi:

 • vek 18 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony
 • bezúhonnosť

Z Vašej otázky nevieme zistiť, aké voľné živnosti máte ohlásené. V prípade záujmu o vykonávanie činnosti kaviarne či reštaurácie, sú najčastejšími predmetmi podnikania tiež:

 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
 • sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
 • pohostinská činnosť
 • predaj na trhoch
 • usporiadanie kultúrnych podujatí, spoločenských zábav
 • ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
 • pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
 • ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
 • výroba nápojov a pod.

Na prevádzkovanie zariadenia, v ktorom sa pripravujú alebo podávajú nápoje alebo jedlá, t. j. gastronomického zariadenia, sú však potrebné aj ďalšie úkony. Zariadenia, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov alebo nápojov označuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o ochrane zdravia“) ako zariadenia spoločného stravovania. Podľa § 26 ods. 1 zákona o ochrane zdravia sú zariadeniami spoločného stravovovania „…zariadenia, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zdravotníckych zariadeniach, v prevádzkach verejného stravovania, v stánkoch s rýchlym občerstvením a v iných zariadeniach s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích a iných hromadných podujatiach.“ 

Všetky takéto zariadenia musia mať schválenie od regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“). Pred začatím prevádzkovania činnosti takéhoto zariadenia je preto potrebné požiadať príslušný RÚVZ o vydanie rozhodnutia o uvedenie priestorov do prevádzky. V prípade takýchto zariadení musí konkrétna osoba zároveň RÚVZ predložiť aj prevádzkový poriadok, ktorý sa schvaľuje samostatne. 

V tejto súvislosti je potrebné ešte dodať, že výroba, manipulácia a uvádzanie do obehu potravín a pokrmov sa podľa zákona o ochrane zdravia považujú za tzv. „epidemiologicky závažnú činnosť“. Túto môže vykonávať len osoba odborne a zdravotne spôsobilá, čo znamená, že zamestnanci takéhoto zariadenia musia byť odborne a zdravotne spôsobilí pre svoju prácu a na preukázanie tejto podmienky musí mať, resp. získať príslušné doklady. Takýmto dokladom je diplom alebo vysvedčenie zo školy uvedenej v prílohe č. 6 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Ak dotyčná osoba takýmito dokladmi nedisponuje, musí získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti vykonávať epidemiologicky závažnú činnosť, ktoré vydáva RÚVZ po úspešnom absolvovaní skúšky na základe podanej žiadosti.

Prečítajte si ajPovolenie na predaj párkov, fornetti a cukrovej vaty