Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Otázka:

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ Nórska a nepriamo sa stala v Nórsku?

Odpoveď:

Trestný zákon vymedzuje v § 4 až 6 osobnú pôsobnosť tohto zákona. Trestný zákon tak teda bude vzťahovať v niektorých prípadoch aj na cudzincov a aj v prípade, ak bol spáchaný v zahraničí.

Podľa Trestného zákona sa tak “posudzuje aj trestnosť činu, ktorý mimo územia Slovenskej republiky spáchal občan Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť obzvlášť závažného zločinu, ak bol čin spáchaný mimo územia Slovenskej republiky proti občanovi Slovenskej republiky a v mieste činu je čin trestný alebo ak miesto činu nepodlieha žiadnej trestnej právomoci. Podľa tohto zákona sa posudzuje trestnosť nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovanie s nimi, falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov, uvádzania falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov, výroby a držby falšovateľského náčinia, falšovania, pozmeňovania a nedovolenej výroby kolkových známok, poštových cenín, nálepiek a poštových pečiatok, falšovania a pozmeňovania kontrolných technických opatrení na označenie tovaru, založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny alebo jej člena, nedovolenej výroby a držania jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov, úkladov proti Slovenskej republike, teroru, záškodníctva, sabotáže, vyzvedačstva, útoku na orgán verejnej moci, útoku na verejného činiteľa, falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky, ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti, prevádzačstva, ohrozenia mieru, genocídia, teroristického útoku, niektorých foriem účasti na terorizme, financovania terorizmu, cestovania na účel terorizmu, neľudskosti, používania zakázaného bojového prostriedku a nedovoleného vedenia boja, plienenia v priestore vojnových operácií, zneužívania medzinárodne uznávaných označení a štátnych znakov, vojnovej krutosti, perzekúcie obyvateľstva, vojnového bezprávia aj vtedy, ak taký trestný čin spáchal mimo územia Slovenskej republiky cudzinec, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.Podľa tohto zákona sa posudzuje trestnosť činu spáchaného mimo územia Slovenskej republiky cudzincom, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, aj vtedy, ak a) čin je trestný aj podľa zákona účinného na území, kde bol spáchaný, b) páchateľ bol zadržaný alebo zatknutý na území Slovenskej republiky a c) nebol vydaný na trestné stíhanie cudziemu štátu.”

Trestný poriadok pripúšťa možnosť podania trestného oznámenia na území Slovenskej republiky aj keď k trestnému činu došlo v zahraničí. Ak orgány činné v trestnom konaní zistia, že nie sú príslušné v danej veci konať, postúpia Vašu vec do cudziny na základe Európskeho dohovoru o odovzdávaní trestného stíhania (oznámenie MZV SR č. 551/1992 Zb.) (ďalej len „dohovor“). Vyšetrovanie následne prebehne podľa platného práva dotknutého štátu.

V zmysle čl. 6 ods. 1 Dohovoru, ak je osoba zmluvného štátu podozrivá, že spáchala trestný čin, môže tento štát žiadať iný členský štát, aby začal konanie.

Dohovor uvádza niekoľko náležitosti, kedy štát môže požiadať zmluvný štát o začatie konania:

  • pokiaľ podozrivá osoba má trvalý pobyt v dožiadanom štáte
  • pokiaľ je podozrivá osoba občanom dožiadaného štátu alebo z neho pochádza
  • pokiaľ sa domnieva, že odovzdanie konania je žiadúce v záujme nájdenia pravdy a najmä pokiaľ sa najdôležitejšie dôkazy nachádzajú v dožiadanom štáte
  • pokiaľ sa domnieva, že výkon trestu v dožiadanom štáte, keby bol uložený, by zrejme prispel k prehĺbeniu možnosti resocializácie odsúdenej osoby
  • pokiaľ sa domnieva, že nemožno zabezpečiť prítomnosť podozrivej osoby na konaní v dožadujúcom štáte a že jej osobnú účasť na konaní v dožiadanom štáte možno zabezpečiť
  • pokiaľ sa domnieva, že by nemohol zabezpečiť výkon trestu, keby bol uložený, a to ani prostredníctvom vydania, a že dožiadaný štát ho vykonať môže

Trestné oznámenie môžete oznámiť na ktorejkoľvek prokuratúre alebo policajnej stanici. V prípade, ak trestné oznámenie podáte na prokuratúre je pravdepodobné, že prokurátor to odovzdá policajtovi alebo vyšetrovateľovi, a upovedomí Vás o tom krátkym oznámením. Trestné oznámenie je možné podať aj na súde ústne do zápisnice, ktoré súd postúpi prokurátorovi.

Trestné oznámenie môžete podať písomne, ústne do zápisnice alebo elektronickými prostriedkami.

Je nutné uviesť čo najpodrobnejšie a najpresnejšie informácie súvisiace so spáchaním trestného činu.

Po prijatí Vášho trestného oznámenie orgán činný v trestnom konaní do 30 dní rozhodne o ďalšom postupe.