Trvalý pobyt na neobmedzený čas

Otázka:

Chcel by som mať na Slovensku neobmedzený pobyt, čo potrebujem?

Odpoveď:

Trvalý pobyt na neobmedzený čas sa udelí cudzincovi z tretej krajiny, ktorý:

 1. má najmenej štyri roky udelený trvalý pobyt podľa  43 (trvalý pobyt na 5 rokov) alebo
 2. je dieťaťom mladším ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený čas, alebo dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený čas

K žiadosti o trvalý pobyt na neobmedzený čas je potrebne doložiť:

 • Žiadosť
 • Platný cestovný doklad, bez neho cudzinecká polícia žiadosť neprijme
 • Dve fotografie 3×3,5 cm zobrazujúce aktuálnu podobu
 • Doklad preukazujúci finančné zabezpečenie pobytu

A v prípade ak ide o možnosť 2. – dieťa mladšie ako 18 rokov aj:

 • Zdravotné poistenie
 • Bezúhonnosť v prípade osoby staršej ako 14 rokov
 • Súhlas podľa § 43 ods. 2
 • Doklad preukazujúci skutočnosť podľa § 46 ods. 2
 • Lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do 30 dní od podania žiadosti

Policajný útvar môže vyžiadať od štátneho príslušníka tretej krajiny aj ďalšie doklady, a to:

 • doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania
 • čestné vyhlásenie, že dôvody udelenia trvalého pobytu naďalej trvajú