Ukončenie podnikania ak firma nedokáže splatiť svoje záväzky

Otázka:

Museli sme skončiť s podnikaním v reštauračných službách, pretože náklady prevyšovali zisky a ostala nám spoločnosť , ktorá už nedokáže splatiť svoje záväzky. Skončili sme 31.3.2019. Viete mi poradiť čo s tým?

Odpoveď:

Do úvahy prichádzajú viaceré riešenia vzniknutej situácie. Keďže nepíšete bližšie informácie o stave majetku a záväzkov spoločnosti bude naša odpoveď všeobecná. 

Kľúčové pre zvolenie ďalšieho postupu je, či je Vaša spoločnosť v úpadku. Spoločnosť je v zmysle § 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“) v úpadku ak je:

  • platobne neschopná (nie je schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi)
  • predlžená (má viac ako jedného veriteľa a hodnota jej záväzkov presahuje hodnotu jej majetku)

Konkurz 

Pokiaľ je Vaša spoločnosť v úpadku, bude potrebné podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu. V tejto súvislosti upozorňujeme, že v prípade predlženia je dlžník podľa § 11 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii: povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom predlžení. Túto povinnosť v mene dlžníka má rovnako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka, likvidátor dlžníka a zákonný zástupca dlžníka. Platí, že pre prípad porušenia povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas sa medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným, jednoduchou spoločnosťou na akcie alebo akciovou spoločnosťou a osobou povinnou podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jej mene, dojednala zmluvná pokuta vo výške rovnakej ako je polovica najnižšej hodnoty základného imania pre akciovú spoločnosť (v súčasnosti ½  z 25 000).“ V rámci konkurzu je majetok spoločnosti speňažený na pomerné uspokojenie veriteľov spoločnosti. Spoločnosť je následne vymazaná z obchodného registra. 

Likvidácia 

Pokiaľ Vaša spoločnosť nie je v úpadku a má majetok (podľa účtovníctva má kladné vlastné imanie), môžu spoločníci prijať rozhodnutie o zrušení spoločnosti a jej v vstupe do likvidácie. 

Postup pri likvidácii spoločnosti upravuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako „Obchodný zákonník“). Pri výkone likvidácie likvidátor podľa § 72 ods. 1 Obchodného zákonníka: „plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov.“ Po vyplatení veriteľov spoločnosti je zvyšný majetok ako likvidačný zostatok vyplatený spoločníkom. Likvidácia sa končí výmazom spoločnosti z obchodného registra. 

Pre bližšie informácie k rozdielu medzi likvidáciou a konkurzom si prečítajte náš článok

Zrušenie spoločnosti ex offo 

Pokiaľ spoločnosť nemá žiaden majetok, prichádza do úvahy aj jej zrušenie ex offo. Ide o zrušenie spoločnosti a jej následný výmaz z obchodného registra z úradnej moci súdu na základe podnetu, ktorý súd zistí pri svojej činnosti alebo aj na základe podnetu osoby, ktorá osvedčí právny záujem na zrušení spoločnosti. 

Podľa § 68 ods. 8 a 9 Obchodného zákonníka: „Súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti zisťuje, či má spoločnosť obchodný majetok. Ak súd zistí, že spoločnosť má obchodný majetok, ktorý postačuje na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, rozhodne o zrušení spoločnosti a nariadi jej likvidáciu“. „Ak súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti zistí, že spoločnosť nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, rozhodne o jej zrušení bez likvidácie. Ak si spoločnosť nesplní povinnosť podľa odseku 6 písm. f) (pozn. uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe), súd má za to, že spoločnosť nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, ibaže ten, kto osvedčí právny záujem, preukáže pred rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti opak. Na základe právoplatného rozhodnutia o zrušení spoločnosti bez likvidácie súd vykoná výmaz zrušenej spoločnosti z obchodného registra.“ 

Prevod obchodného podielu 

Pokiaľ je možné, že by sa našli osoby, ktoré by mali záujem prevziať Vašu spoločnosť, prichádza do úvahy aj prevod obchodného podielu spoločnosti na nových spoločníkov, čím by síce bola ukončená Vaša účasť na spoločnosti, ale spoločnosť by existovala ďalej aj so svojimi právami a záväzkami. 

Do úvahy by prípadne prichádzali aj možnosti zrušenia spoločnosti bez likvidácie

O možnostiach zlúčenia spoločnosti si prečítate aj v našom článku tu.