Určenie otcovstva, ak otec nie je zapísaný v rodnom liste

Otázka:

Narodilo sa mi dieťa a s bývalým partnerom spolu už nie sme. On nesúhlasil s tým, aby sa malý volal po mne a tak nie je uvedený ako otec v rodnom liste. Chcem sa spýtať, ako mám postupovať, ak by som chcela mať od neho pokoj, že keby som sa nedomáhala otcovstva, tak môže on žiadať o určenie otcovstva povedzme po nejakom čase? 

Pred pôrodom sa mi vyhrážal, že si dá spraviť testy a že bude žiadať striedavú starostlivosť a to ja nechcem, aby on mal dieťa pri sebe. Je možné, že by mu dieťa zverili? Ja by som nesúhlasila ani so striedavou starostlivosťou. Keby ho dám na súd ja, tak mi musí doplatiť aj výživné? Dieťa má 2 mesiace a zatiaľ neprispel ani centom a ani nekúpil.

Odpoveď:

určeniu otcovstva uvádzame:

Pri zodpovedaní otázky vychádzame z predpokladu, že nie ste vydatá a dieťa máte s bývalým priateľom. Podľa zákona o rodine sa potom otcovstvo dieťaťa určuje buď a) súhlasným vyhlásením rodičov (pred matričným úradom – to pravdepodobne ste neurobili, keďže otec dieťaťa nie je uvedený v rodnom liste alebo pred súdom) alebo b) rozhodnutím súdu na základe podaného návrhu. 

Podľa § 94 zákona o rodine (1) Ak nedošlo k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, môže dieťa, matka alebo muž, ktorý tvrdí, že je otcom, navrhnúť, aby otcovstvo určil súd. (2) Za otca sa považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní, ak jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti.“ Muž, ktorý tvrdí, že je otcom Vášho dieťaťa môže teda podať návrh na súd, ktorým sa bude domáhať určenia otcovstva k Vášmu dieťaťu. V tomto prípade nie je podanie návrhu na súd obmedzené žiadnou zákonnou lehotou. „Súd v tomto prípade postupuje v zmysle zásady oficiality, teda s cieľom zistenia skutkového stavu vykonáva i tie dôkazy, ktoré účastníci konania nenavrhli, v zásade ide však najmä o diagnostiku DNA, krvné skúšky, testy potencie muža, ako i gynekologické vyšetrenia matky a porovnávanie termínu pôrodov a súlože)…“ (Bános, R., Košútová, M: Zákon o rodine Veľký komentár. 2. aktualizované vydanie. Eurokódex 2020) Nebude teda rozhodujúce, keď budete tvrdiť, že dieťa nie je jeho. 

Návrh na určenie otcovstva môžete samozrejme podať aj Vy ako matka. 

Viac k určeniu otcovstva si prečítate v našom článku: Určenie otcovstva

S konaním o určenie otcovstva je zo zákona spojené konanie o výchove a výžive maloletého dieťaťa. To znamená, že súd zároveň určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti a upraví aj rozsah vyživovacej povinnosti rodičov, prípadne schváli Vašu dohodu ako rodičov, ak sa samozrejme dohodnete. „Začiatok vyživovacej povinnosti súdy určujú spravidla ku dňu narodenia dieťaťa pri rešpektovaní maximálnej trojročnej doby odo dňa začatia konania pre spätné určenie výživného pre maloleté dieťa.“ (Horváth, E., Varga, E.: Zákon o rodine Komentár. Wolters Kluwer 2014) 

Podľa § 77 ods. 1 druhá veta zákona o rodine „Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.“ Takýmito dôvodmi je napríklad nevedomosť o mieste, kde sa povinný zdržiava, zlý zdravotný stav a podobne. 

Pri výpočte výšky výživného berie súd ohľad na odôvodnené potreby oprávneného, na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Viac k výživnému nájdete tu

Striedavá osobná starostlivosť by mala byť súdom nariadená len v prípade, ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať, ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Súd by mohol nariadiť striedavú starostlivosť aj v prípade, ak by ste s tým nesúhlasila, samozrejme za predpokladu, že sú splnené podmienky v predchádzajúcej vete, najmä záujem dieťaťa. Pri nariadení striedavej starostlivosti sa bude prihliadať aj na to, ako sa otec zaujímal a staral o dieťa (či mal záujem ho vidieť, či mu prispieval a podobne). 

K striedavej starostlivosti si prečítate aj v našich článkoch:

Kedy súd zverí dieťa do striedavej staroslivosti

Striedavá starostlivosť u malých detí

Striedavá starostlivosť o dieťa – podmienky 

V prípade nariadenia striedavej osobnej starostlivosti nemusí byť určené výživné na dieťa (Podľa § 62 ods. 6 zákona o rodine Ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje.)