Úver po rozvode

Otázka:

Podala som žalobu na bývalého manžela, že ignoruje písomnú dohodu, ktorú sme uzavreli po rozvode o spoločnom splácaní úveru rovnakým dielom, ktorý sme si zobrali ešte počas manželstva. Súd na základe priložených listinných dôkazov uznal moju žalobu ako oprávnenú a na základe toho vydal platobný rozkaz.Chcem vedieť, ak do 15 pracovných dní mi neuhradí dlžnú čiastku, ako mám ďalej postupovať? V súvislosti s tým ma tiež zaujíma, čo môžem robiť, keďže od podania žaloby sa dlh zvýšil o ďalších 714,64 euro a každý ďalší mesiac sa zvyšuje o ďalších 89,33 eur až do úplného splatenia úveru.

Odpoveď:

V prípade, ak odporca nesplní povinnosť uloženú mu platobným rozkazom, avšak nepodá ani odpor v zákonnej lehote alebo bude ním podaný odpor odmietnutý, nadobúda platobný rozkaz právoplatnosť a vykonateľnosť v zmysle ustanovení § 232 ods. 2 a § 268 Civilného sporového poriadku. V praxi to bude znamenať, že budete mať v rukách právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu, ktoré bude predstavovať exekučný titul, pretože ide o rozhodnutie súdu, ktoré priznáva právo a zaväzuje žalovaného k povinnosti. A teda budete sa môcť domáhať uspokojenia pohľadávky prostredníctvom exekučného konania.

Platobný rozkaz predstavuje rozhodnutie súdu v zrýchlenom konaní, teda bez nariadenia pojednávania. Súd v platobnom rozkaze uloží povinnosť odporcovi, aby v lehote do 15 dní od doručenia platobného rozkazu zaplatil navrhovateľovi pohľadávku, alebo aby v tej istej lehote podal vecne odôvodnený odpor.

Odporca má teda dve možnosti a to plniť v lehote do 15 dní alebo podať dostatočne odôvodnený odpor. Po podaní vecne odôvodneného odporu v zákonnej lehote bude vydaný platobný rozkaz zrušený a súd nariadi pojednávanie.

V tejto veci je však veľmi podstatné to, ako znela žaloba. V prípade, ak by nastala situácia, že bude súdom nariadené pojednávanie, máte možnosť využiť inštitút zmeny žaloby v zmysle ustanovenia § 139 a nasl. Civilného sporového poriadku a teda so súhlasom súdu by ste mohli rozšíriť uplatnené právo na ďalšie obdobie. V prípade, ak bola zažalovaná len dlžná suma do podania žaloby a neurobíte zmenu žaloby, máte možnosť podať novú žalobu, v ktorej budete požadovať plnenie za ďalšie obdobie.