Úžera – neprimeraná miera úročenia

Otázka:

V rámci vyučovania Finančnej gramotnosti žiakom ZŠ sme spomínali tému úžery. Hľadala som jej definíciu na webe a našla som váš článok, no v zákone vyčíslenie neprimeranej miery zúročenia nenachádzam. Môžete mi prosím Vás napísať, o ktorú časť zákona sa opiera tvrdenie:

„Podľa novely odmena nesmie prevyšovať dvojnásobok priemernej úrokovej sadzby bankových služieb, ktoré sú poskytované v danom odvetví, ak predmetom spotrebiteľskej zmluvy je poskytnutie peňažných prostriedkov.“

Aj v Občianskom zákonníku aj v Trestnom zákone som našla len popis úžery ale nie údaj vyčísliteľný. Možno som to prehliadla.

Odpoveď:

Odporúčame Vám pozrieť si § 39a Občianskeho zákonníka a Nariadenie č. 87/1995, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, najmä § 1a, ktorý ustanovuje najvyššiu prípustnú výšku odplaty:

(1) Ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak, odplata pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľovi nesmie prevýšiť dvojnásobok priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov podľa § 1 ods. 4 pri obdobnom úvere alebo pôžičke ročne. Na účely tohto nariadenia vlády sa obdobným úverom alebo pôžičkou rozumie obdobný produkt, ktorý je svojou povahou najbližší forme poskytnutia peňažných prostriedkov spotrebiteľovi podľa predchádzajúcej vety.

(2) Ak ide o poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi na obdobie kratšie ako tri mesiace alebo o poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi, ktorých výška nepresiahne 100 eur, je najvyššia prípustná výška odplaty zo sumy zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov 30% ročne.

(3) Ak ide o poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi na nájom a kúpu veci, ktorú spotrebiteľ užíva s právom jej kúpy po uplynutí dojednaného času užívania (lízing), a súčasťou odplaty je aj havarijné poistenie, je najvyššia prípustná výška odplaty 2,5-násobok priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov podľa § 1 ods. 4 ročne.

(4) Najvyššia prípustná výška odplaty sa posudzuje podľa pravidiel uvedených v odsekoch 1 až 3 ku dňu uzavretia spotrebiteľskej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi.

(5) Sumy alebo percentá vypočítané podľa tohto nariadenia vlády sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta nahor.“

Prečítajte si aj: 

Novela občianskeho zákonníka účinná od 1.6.2014 – úžera a súvisiace zmeny

Výška odplaty za spotrebiteľské úvery a pôžičky od 1.6.2014