Uznanie dlhu

Otázka:

Moja otázka je, či je možné odpredať uznanie dlhu. Mám záujemcu, len neviem, či sa to dá.

Odpoveď:

Uznanie dlhu je jednostranný právny úkon dlžníka adresovaný veriteľovi, ktorým dlžník písomne uzná, že zaplatí svoj dlh. Uznanie dlhu zabezpečuje záväzok dlžníka tým, že uľahčuje procesné postavenie veriteľa v prípade vymáhania pohľadávky súdnou cestou, čo znamená, že súd v prípade súdneho sporu bude predpokladať existenciu dlhu v čase jeho uznania. 

Občiansky zákonník v § 524 a nasledujúcich upravuje inštitút postúpenia pohľadávky: Veriteľ môže svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť písomnou zmluvou inému. S postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené.“ 

Pokiaľ by teda veriteľ postúpil svoju pohľadávku, ktorú dlžník uznal v rámci uznania dlhu, mohol by postupník (ktorý pohľadávku nadobudol) pohľadávku vymáhať od dlžníka, pričom na uznanie dlhu zo strany dlžníka by sa prihliadalo rovnako, ako keby pohľadávku vymáhal postupca (pôvodný veriteľ). 

Postúpenie pohľadávky môže byť dojednané bezodplatne, ale aj za odplatu. Podľa § 527 ods. 1 Občianskeho zákonníka: „Ak sa dojednalo postúpenie pohľadávky za odplatu, zodpovedá postupca postupníkovi, ak:

  1. postupník sa nestal namiesto postupcu veriteľom pohľadávky s dohodnutým obsahom
  2. dlžník splnil postupcovi záväzok skôr, než bol povinný ho splniť postupníkovi
  3. postúpená pohľadávka alebo jej časť zanikla započítaním nároku, ktorý mal dlžník voči postupcovi“

Občiansky zákonník taktiež upravuje prípady, v ktorých nie je postúpenie pohľadávky možné. Podľa § 525 Občianskeho zákonníka: Postúpiť nemožno pohľadávku, ktorá zaniká najneskôr smrťou veriteľa alebo ktorej obsah by sa zmenou veriteľa zmenil. Postúpiť nemožno ani pohľadávku, pokiaľ nemôže byť postihnutá výkonom rozhodnutia. Nemožno postúpiť pohľadávku, ak by postúpenie odporovalo zákonu alebo dohode s dlžníkom.“ 

Z judikatúry vyberáme:

R 50/2005 K postúpeniu pohľadávky zabezpečenej ručením nie je potrebný súhlas ručiteľa.“

R 29/2008 Pohľadávku možno postúpiť, aj keď je predmetom neskončeného občianskeho súdneho konania. Prípadné obmedzenia musia vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia príslušného orgánu.“