Vady na vozidle – možnosti vrátenia kúpnej ceny

Otázka

Dobrý deň, pred týždňom sme predali jazdené auto (nepodnikateľ nepodnikateľovi). V tejto bolo uvedené, že sme oboznámili kupujúceho s technickým stavom a nezatajili žiadne skutočnosti, prípadne závady, o ktorých by sme vedeli. Rovnako sme uviedli, že vozidlo bolo používané, riadne udržiavané a nemá žiadne vady (že je to auto primerané veku). Kupujúci vyhlásil, že sa so stavom riadne oboznámil jednak obhliadkou a aj skúšobnou jazdou a kupuje ho v stave, v akom sa ku dňu podpisu zmluvy nachádza. Kupujúci sa však teraz ozval, že otáčky v aute ,,zle pretáčajú”, a že chce vrátiť späť plnú sumu a auto vrátiť. Sme povinní toto akceptovať napriek faktu, že sme o žiadnej vade nevedeli? Vopred ďakujem za pomoc.

Odpoveď:

V prípade, že nie ste podnikateľom, zmluva, ktorú ste s kupujúcim uzavreli bude nespotrebiteľskou zmluvou a budú sa na ňu uplatňovať všeobecné ustanovenia kúpnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka.

Pri nespotrebiteľskej zmluve zákon nevymedzuje žiadnu zákonnú záruku, počas ktorej si kupujúci môže uplatniť vzniknuté vady.

Avšak, zákon predávajúcemu ukladá povinnosť, oboznámiť kupujúceho so všetkými vadami, ktoré predávaná vec má a o ktorých vie.

Ak vec vykazovala vadu v čase uzavretia zmluvy bez toho, či predávajúci o nej vedel alebo nie bude za vadu objektívne zodpovedný. V prípade, ak vyjde vada dodatočne najavo, má kupujúci právo na:

  • zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcej rozsahu a povahe veci
  • ak vada robí vec neupotrebiteľnou, môže kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť
  • na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady

Je však potrebné túto skutočnosť dokázať.

Upozorňujeme na skutočnosť, že aj na nespotrebiteľskú zmluvu sa vzťahuje všeobecné ustanovenie § 508 ods. 2 Občianskeho zákonníka: „Vada, ktorá sa prejaví do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia plnenia, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak scudziteľ nepreukáže opak.“ Môžeme hovoriť o vade, ktorá nebola zjavná, tzv. „skrytá vada“. V tomto prípade bude nutné, aby predávajúci dokázal, že vada neexistovala pri prevzatí vozidla kupujúcim.

Vyššie uvedená zodpovednosť predávajúceho sa neuplatní v prípade, ak v kúpnej zmluve spolu s kupujúcim prehlásili, že „vec je prenechaná ako stojí a leží“.

Ak ste sa s kupujúcim v zmluve nedohodli, že budete zodpovedný za vady, ktoré sa preukážu po prevzatí vozidla, nenesiete za nich zodpovednosť. Zodpovednosť sa vzťahuje len na vady, ktoré existovali v čase prevzatia, a vec nebola prenechaná v zmysle § 501 Občianského zákonníka: „Ak sa vec prenechá ako stojí a leží, nezodpovedá scudziteľ za jej vady, ibaže vec nemá vlastnosť, o ktorej scudziteľ vyhlásil, že ju má, alebo ktorú si nadobúdateľ výslovne vymienil.“