Vlastné imanie pri založení agentúry dočasného zamestnávania

Otázka:

Poprosím Vás o informáciu, či nová s.r.o. založená v roku 2020, ktorá nemá základné imanie v obchodnom registri 30 tis EUR, si môže uložiť do registra účtovných závierok mimoriadnu účtovnú závierku vyhotovenú teraz (v ktorej bude mať vlastné imanie 30tis) a bude to postačovať na preukázanie vlastného imania alebo pri novej sro z roku 2020 vyžadujete výhradne základné imanie v tejto výške.

Odpoveď:

Splnenie podmienky  podľa § 29 ods.3 písm. f) zákona č. 5/2004 Z .z. o službách zamestnanosti  a o zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení neskorších predpisov (ďalej  len „zákon o službách zamestnanosti“), Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zisťuje vo verejnej časti registra účtovných závierok v zmysle § 29 ods. 5 zákona o službách zamestnanosti.

Ústredie  bude mať za preukázané splnenie uvedenej podmienky aj v prípade, ktorý uvádzate, avšak  vlastné imanie musí byť vo výške 30 tis. €, tak ako ustanovuje platná legislatíva.

(zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny)