Vnikanie susedových mačiek na pozemok

Otázka:

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si spravili toaletu z nášho pozemku. Upozornil som na to suseda, že už je to neúnosné, no odmietol to riešiť. Nakoľko plot zo strany, odkiaľ mačky prichádzajú nie je náš, nemám možnosť riešiť mechanické zabrány, čo je v podstate do výšky 2,5 pri jeho konštrukcii aj zbytočné. Musel by som prekonať túto výšku, čím by som si znehodnotil do veľkej miery pozemok. Všetky postreky, ktoré som skúšal boli neúčinné. Som milovník zvierat a nemám problémy so žiadnym druhom, no nie za cenu ohrozovania zdravia mňa a mojej rodiny a znehodnocovania pozemku. Dá sa nejako táto situácia riešiť?

Odpoveď:

Základnú právnu úpravu, ktorá sa venuje tomuto problému, predstavuje § 127 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“), podľa ktorého „Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.“ 

Bez ohľadu na to, či je susedov pozemok oplotený alebo nie (Uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky, sp. zn. 22 Cdo 1222/2009), je povinný zabrániť zvieratám, ktoré chová (napr. mačky, psy, iné zvieratá bez ohľadu či plnia poľnohospodársky, okrasný alebo iný účel), opakovane vnikať na susedný pozemok. Podmienkou nie je ani spôsobenie škody, ani to, aby tieto zvieratá boli vlastníctvom dotyčného suseda, stačí, že ich na svojom pozemku chová. 

V danom prípade môžete podať žalobu na súd, ktorou sa budete domáhať zdržania sa rušenia vnikaním zvierat (Stanovisko Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. Cpj. 203/86, R 3/1988, rozsudok Okresného súdu Bánovce nad Bebravou sp. zn. 4C 145/2008). 

Medzi práva Vás ako vlastníka susedného pozemku patrí možnosť využitia svojpomoci na odvrátenie vnikaniu zvierat, napríklad umiestnenie zábrany na dieru v plote. Ak je to nutné na odvrátenie škody, je možné zviera aj zajať a držať, avšak zviera je potrebné následne vrátiť vlastníkovi. Zo zákona nie je možné zviera zraniť alebo zabiť, ibaže by išlo o nutnú obranu alebo krajnú núdzu (§ 418 Občianskeho zákonníka Kto spôsobil škodu, keď odvracal priamo hroziace nebezpečenstvo, ktoré sám nevyvolal, nie je za ňu zodpovedný, okrem ak toto nebezpečenstvo za daných okolností bolo možné odvrátiť inak alebo ak spôsobený následok je zrejme rovnako závažný alebo ešte závažnejší ako ten, ktorý hrozil. Takisto nezodpovedá za škodu, kto ju spôsobil v nutnej obrane proti hroziacemu alebo trvajúcemu útoku. O nutnú obranu nejde, ak bola zrejme neprimeraná povahe a nebezpečnosti útoku.“)