Vodič taxi na živnosť, aké povolenie potrebujem?

Otázka:

Je možné poskytovať službu vodiča taxislužby cez živnosť? V živnosti mám činnosť – poskytovanie služieb vo vedení cudzieho motorového vozidla. Ak už toto neplatí, ako si mám nastaviť zmluvu s obchodným partnerom, pre ktorého vykonávam činnosť vodiča v rámci živnosti?

Odpoveď:

Vodiča taxislužby už nie je možné vykonávať na uvedenú živnosť. Od 1.4.2019 došlo k zmenám v zákone o cestnej doprave a vodiča taxislužby môžete vykonávať buď:

  • na základe pracovnej zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom taxislužby (taxislužbou)
  • na základe dohody uzavretej s prevádzkovateľom taxislužby (taxislužbou)
  • na základe obchodnej zmluvy („na živnosť“), avšak tu potrebujete mať už vybavené povolenie z úradu dopravy – koncesiu na prevádzkovanie taxislužby

Len živnostenské oprávnenie na činnosť poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla, prípadne iné živnostenské oprávnenie, už nie je dostačujúce. 

Podobná situácia je od 1.4.2019 aj v prípade vodičov nákladnej cestnej dopravy

K vybavenie koncesie na taxislužbu budete potrebovať vypísať žiadosť o udelenie koncesie na taxislužbu. Vzor žiadosti odporúčame nájsť na webovej stránke príslušného úradu dopravy. Ako príloha sa prikladá:

  • príloha s popisom vozidiel taxislužby
  • fotokópia osvedčenia o evidencii vozidla časť II
  • zmluva o nájme vozidla, ak žiadateľ nie je aj držiteľom alebo vlastníkom vozidla
  • v prípade áut starších ako 1 rok aj fotokópia dokladov o emisnej kontrole a o kontrole technického stavu
  • plná moc s overeným podpisom, pokiaľ splnomocníte inú osobu na vybavenie

Za koncesiu na taxislužbu sa platí poplatok 30 EUR. 

Vodič taxislužby musí mať vydaný aj preukaz vodiča vozidla taxislužby.

 

Otázka:

Dobrý deň, prosím o info, či je možné ešte poskytnúť službu vodiča taxi cez živnosť. V živnosti mám činnosť: poskytovanie služieb vo vedení cudzieho motorového vozidla. Ak už toto neplatí, ako si mám nastaviť zmluvu s obchodným partnerom, pre ktorého vykonávam činnosť vodiča v rámci živnosti?

Odpoveď:

Novelou zákona o cestnej premávke, ktorý je účinný od 1.4.2019, sa upravili podmienky na prevádzkovanie taxislužby. Jednou z významných zmien, ktoré obsahuje táto novela je, že samostatne zárobkovo činná osoba (teda fyzická osoba – podnikateľ), bude povinná vybaviť si povolenie na prevádzkovanie v cestnej doprave.

V dnešnej dobe vykonáva mnoho fyzických osôb podnikateľov povolanie vodiča na základe živnostenského oprávnenia a to v rámci živnosti “Poskytovanie služieb vedenia cudzieho motorového vozidla.” Je však potrebné odlíšiť dve situácie. Prvou je, že samostatne zárobkovo činná osoba zároveň aj podniká v doprave, a teda je držiteľom povolenia na takéto podnikanie. Druhá situácia je, keď vodič na základe vyššie uvedeného živnostenského oprávnenia vykonáva činnosť vodiča, ale pre inú osobu a teda tento vodič nie je držiteľom povolenia. K uvedenej problematike sa vyjadrilo aj Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v spolupráci s Národným inšpektorátom práce a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a to nasledovne: „Uvedenú živnosť je možné použiť na činnosti spočívajúce v poskytovaní osobnej služby majúcej charakter obsluhy (vedenia) cudzieho motorového vozidla a nie na činnosť spočívajúcu v preprave osôb, zvierat, vecí alebo zásielok dopravcom na základe zmluvy o preprave podľa vypracovaného prepravného poriadku a tarify alebo podľa dohodnutej trasy.“

V zmysle novely zákona sa za samostatne zárobkovo činného vodiča považuje osoba, ktorej hlavnou činnosťou je na základe povolenia na vykonávanie cestnej dopravy preprava osôb alebo tovaru na cestách zmluvne uskutočňovaná pre iného v nájme alebo za úhradu. Takáto osoba má právo pracovať pre seba a nie je viazaná pracovnou zmluvou so zamestnávateľom. Je však nutné, aby mal samostatne zárobkovo činný vodič povolenie na vykonávanie cestnej dopravy.

V tomto prípade máte dve možnosti. Buď budete pokračovať vo výkone povolania vodiča na základe živnostenského oprávnenia, avšak budete povinný si zabezpečiť povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa v cestnej doprave. Toto spomenuté povolanie musí byť vystavené na Vaše meno. Tým pádom budete ako fyzická osoba živnostník zároveň aj dopravcom v cestnej doprave.

Druhou možnosťou je, že uzatvoríte pracovnú zmluvu s prevádzkovateľom dopravy. Vzhľadom na to, že vykonávanie činnosti vodiča pre iného prevádzkovateľa napĺňa znaky závislej práce v zmysle § 1 ods. 2 Zákonníka práce, závislá práca je vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.

V prípade, že budete naďalej vykonávať prácu na základe vyššie uvedenej živnosti, ale bez povolenia na prevádzkovanie v cestnej doprave, môžete byť sankcionovaný pokutou no nielen Vy, ale aj dopravca, pre ktorého túto činnosť vykonávate.

Prečítajte si ajNeoprávnené podnikanie ako trestný čin, rozsudky