Vodná fajka – podmienky prípravy vlastného tabaku

Otázka:

Za akých podmienok je možné pripravovať tabakový výrobok – tabak do vodnej fajky tak, že k čistému tabaku budú pridané ďalšie zložky ako arómy? Ktoré zložky môžu byť pridané? Považuje sa takto upravený tabak do vodnej fajky za nový tabakový výrobok? Je v takomto prípade potrebné nahlasovať zložky a emisie? Aké podmienky je potrebné splniť pri vývoze takéhoto tabakového výrobku do zahraničia?

Odpoveď:

Odpovede na Vaše otázky je možné nájsť v zákone č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov, pričom tabak do vodnej fajky je definovaný ako „tabakový výrobok na fajčenie, ktorý sa môže spotrebúvať prostredníctvom vodnej fajky; ak výrobok možno použiť prostredníctvom vodnej fajky a aj ako tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, považuje sa za tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet.“ 

Paragraf 4 uvedeného zákona pritom upravuje povinnosť nahlasovania zložiek a ich množstva použitého pri výrobe tabakových výrobkov určených na predaj v Slovenskej republike ministerstvu. Ako uvádza predmetný zákon, zoznam všetkých zložiek musí obsahovať aj dôvod použitia jednotlivých zložiek použitých pri výrobe tabakových výrobkov s uvedením ich funkcie a kategórie a toxikologické údaje zložiek v spálenej forme alebo v nespálenej forme súvisiace najmä s ich účinkami na zdravie a na závislosť, ktoré má výrobca, dovozca alebo distribútor tabakových výrobkov k dispozícii. K zoznamu všetkých zložiek sa priloží vyhlásenie, v ktorom je uvedený dôvod použitia týchto zložiek v dotknutých tabakových výrobkoch. 

Zákon tiež rieši aj podmienky cezhraničného predaja na diaľku v § 18 (povinnosť oznámenie Slovenskej obchodnej inšpekcii, registrácia v štáte, kde sa nachádza spotrebiteľ, predkladané doklady, potvrdenie o registrácii od SOI atď.). 

Zoznam zložiek, ktoré možno pridávať do tabakovej suroviny a zoznam zložiek, ktoré možno používať pri výrobe jednotlivých kategórií zložiek, je uvedený v prílohe č. 1. Vyhlášky č. 212/2012 Z.z.