Vrátená neprevzatá zásielka a začiatok plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy

Otázka:

Chcela by som Vás poprosiť o informáciu, od kedy nám končí zmluvný vzťah s klientom, ktorému sme posielali odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie neprebral a vrátilo sa nám.

Odpoveď:

Ak nie je v zmluve upravené doručovanie písomností, platia zákonné ustanovenia. 

V Občianskom zákonníku je doručovanie upravené v § 45. Podľa odbornej literatúry táto úprava predstavuje zásady pre celé súkromné právo. Za dôjdenie prejavu vôle adresátovi sa považuje situácia, kedy sa adresát mohol s prejavom vôle oboznámiť (kedy sa prejav vôle dostal do jeho dispozičnej sféry). V odbornej literatúre sa uvádzajú aj viaceré príklady – napr. že zásielka je do schránky doručená po úradných hodinách a pod., keďže pošta doručuje zásielky každý pracovný deň, je podľa komentára možné od adresáta očakávať, že si skontroluje poštovú schránku aspoň 1 x / deň. Z toho by vyplývalo, že do sféry adresáta sa zásielka dostala v deň uloženia na pošte (ak pošta adresátovi nechala oznámenie). Z uvedeného vyplýva, že odstúpenie od zmluvy by malo nastať momentom, kedy sa zásielka dostala do dispozičnej sféry adresáta. Keďže môže byť komplikované určiť presne, kedy sa zásielka dostala do dispozičnej sféry adresáta, v záujme právnej istoty odporúčame vychádzať z toho, že odstúpenie od zmluvy je účinné odo dňa, kedy sa zásielka vrátila odosielateľovi.