Vyhlásenie konkurzu a úhrada odmeny a výdavkov predbežného správcu

Otázka:

Dobrý deň, ja sa chcem spýtať, ak s.r.o. podá návrh na vyhlásenie konkurzu, zaplatí preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, ktorý následne zistí, že majetok firmy nepostačuje ani na náklady konkurzu, tak je možnosť, že súd vráti tento uhradený preddavok naspäť? Ďakujem

Odpoveď:

Vrátenie preddavku je upravené v § 13 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácií nasledovne: Navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu zaplatiť na účet súdu preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu (ďalej len „preddavok“). Zaplatenie preddavku je navrhovateľ povinný v návrhu na vyhlásenie konkurzu doložiť dokladom osvedčujúcim jeho zaplatenie. Ak súd návrh na vyhlásenie konkurzu odmietne alebo súd nezačne konkurzné konanie z iného dôvodu alebo navrhovateľ pred začatím konkurzného konania vezme návrh späť, preddavok sa vráti navrhovateľovi. 

Pri zastavení konkurzu pre nedostatok majetku je potrebné vychádzať tiež z Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 9 ods. 1 uvedenej vyhlášky: “Súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetku vedené podľa druhej časti zákona (§ 20 ods. 1 zákona) vtedy, ak zistí, že majetok dlžníka nemá hodnotu ani 6 500 eur.”