Výmaz cudzinca (mimo EÚ) z obchodného registra

Otázka:

Náš klient prechádza z podniku zahraničnej osoby (cudzinec) na klasickú živnosť (keďže získal trvalý pobyt na Slovensku, hľadí sa už naňho ako na tuzemca). Za účelom výmazu z OR sme žiadali o súhlas správcu dane s výmazom, na čo nám bolo povedané, že musí zrušiť registráciu na DPH. 

Jeho p. účtovnícka sa mu snažila zrušiť registráciu na DPH, ale dostal informáciu, že to je možné len:

  • Pokles obratov
  • Ukončenie činnosti

V tomto prípade však IČO zostane rovnaké a pán podniká naďalej (len už nie ako podnik zahraničnej osoby, ale „klasický“ živnostník), čiže registráciu na DPH potrebuje. Poprosím o stanovisko, ako sa to dá vyriešiť. 

Odpoveď:

Cudzinec z tretej krajiny, ktorý získal na území SR prechodný pobyt na účel podnikania ako fyzická osoba (self-employed), môže začať podnikať na území SR až po zápise do obchodného registra. Ak však cudzinec získa na území SR dlhodobý pobyt (čo je vlastne trvalý pobyt), hľadí sa naňho ako na živnostníka tuzemca – Slováka. Z hľadiska obchodného práva sa naňho prestáva pozerať ako na cudzinca a stáva sa z neho tuzemec. Už preto nie je potrebné, aby bol zapísaný v obchodnom registri ako podnik zahraničnej osoby. Avšak na to, aby si zmenil živnosť (prejde z podniku zahraničnej osoby na klasickú živnosť) je potrebný najprv výmaz z obchodného registra, až potom si môže ohlásiť živnosť. K výmazu z OR potrebuje súhlasy správcov dane, okrem iných aj daňového úradu.

Prečítajte si aj: Cudzinec s trvalým pobytom na Slovensku – je potrebný zápis do OR?

„Ak zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 5 alebo § 6 zákona o DPH prestane spĺňať status zahraničnej osoby (napr. z dôvodu, že si v SR zriadila prevádzkareň v zmysle § 4 ods. 5 zákona o DPH, príp. došlo k presunu sídla do SR alebo k zmene bydliska) a naďalej vykonáva činnosť v tuzemsku, ktorá je predmetom dane, považuje sa táto zdaniteľná osoba za osobu, ktorá je registrovaná podľa § 4 zákona o DPH odo dňa, keď prestala spĺňať status zahraničnej osoby a to aj vtedy, ak ešte nemá vydané zmenené osvedčenie o registrácii pre DPH. Táto osoba je platiteľom dane od pôvodného dňa, kedy jej bolo vydané osvedčenie o registrácii pre DPH podľa § 5 alebo § 6 zákona o DPH, ale za platiteľa dane registrovaného podľa § 4 zákona o DPH sa považuje odo dňa, keď prestala spĺňať status zahraničnej osoby.
Zdaniteľná osoba je pri zmene registrácie povinná oznámiť Daňovému úradu Bratislava skutočnosť, že prestala spĺňať status zahraničnej osoby v lehote do 10 dní odo dňa, keď prestala spĺňať tento status.