Výmaz fyzickej osoby z obchodného registra

Otázka:

Ako dopravca vykonávajúci dopravu nad 3,5 tony som bol povinný sa zapísať do obchodného registra. Teraz som však činnosť dopravy prestal vykonávať. Ako sa mám vymazať z obchodného registra?

Odpoveď:

K výmazu dopravcu (alebo akejkoľvek fyzickej osoby) z obchodného registra sa prikladá:

  • návrh (tlačivo)
  • súhlas správcu dane (daňového úradu)
  • plná moc, ak návrh podáva splnomocnenec
  • doklad o ukončení podnikania

Súhlas Sociálnej poisťovne by sa nemal vyžadovať, nakoľko Obchodný zákonník ukladá túto povinnosť len obchodným spoločnostiam a nie fyzickým osobám (§ 68 ods. 11 „Ak návrh na výmaz z obchodného registra podáva spoločnosť a nejde o zrušenie spoločnosti bez likvidácie s právnym nástupcom, je povinná doložiť súhlas príslušného správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, a súhlas Sociálnej poisťovne. Súhlas príslušného správcu dane je spoločnosť povinná si od správcu dane vyžiadať. Súhlas Sociálnej poisťovne sa nevyžaduje, ak spoločnosť nie je vedená v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.“) 

Niektorým obchodným registrom postačuje doloženie súhlasu daňového úradu s výmazom potvrdzujúcim, že podnikateľ nemá nedoplatky, iné vyžadujú súhlas aj od obce a colného úradu. 

Dokladom o ukončení podnikania je napríklad rozhodnutie o odňatí povolenia na prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy. Odporúčame doložiť potvrdenia o ukončení všetkých činností, ktoré ste bol oprávnený prevádzkovať. 

Tlačivo na výmaz fyzickej osoby z obchodného registra nájdete tu

V minulosti sme sa stretli s tým, že obchodný register vyžadoval k návrhu na výmaz aj rozhodnutie fyzickej osoby, avšak takýto postup obchodného registra nepovažujeme za správny. Rozhodnutie sa totiž pri výmaze fyzickej osoby z obchodného registra nevyžaduje podľa § 28 vyhlášky č. 25/2004 Z. z. Ak nejde o výmaz podnikateľa fyzickej osoby a výmaz právnickej osoby, ktorá sa do obchodného registra zapisuje na základe osobitného zákona, k návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 ods. 13 a 5 prikladá rozhodnutie spoločníkov alebo príslušného orgánu zapísanej osoby alebo rozhodnutie zakladateľa, ak je zapísanou osobou štátny podnik, alebo rozhodnutie členov, ak je zapísanou osobou európske zoskupenie hospodárskych záujmov o zrušení zapísanej osoby alebo rozhodnutie súdu podľa osobitného zákona,6c) ak je zapísanou osobou jednoduchá spoločnosť na akcie.“ 

Podľa zákona má obchodný register na výmaz lehotu 2 pracovných dní od doručenia podania. Návrh je možné podať tak papierovo (listinne) alebo elektronicky. Správny poplatok za výmaz fyzickej osoby z obchodného registra sa neplatí. Uvedené sa vzťahuje aj na iné fyzické osoby zapísané v obchodnom registri, nielen dopravcov.