Výmaz vecného bremena doživotného užívania z dôvodu smrti oprávnenej osoby

Otázka:

Akú zmluvu treba spísať ak chceme zrušiť doživotné užívanie nehnuteľnosti (babka), keď babka zomrela a my chceme predať byt? Stačí prísť na kataster s úmrtným listom alebo ešte niečo treba doniesť? 

Odpoveď:

V danom prípade je potrebné za účelom výmazu vecného bremena doživotného užívania spísať návrh na vykonanie záznamu. 

„Záznam je úkon okresného úradu plniaci evidenčné funkcie, ktoré nemajú vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam… Práva k nehnuteľnostiam uvedené v § 1 ods. 1, ktoré vznikli, zmenili sa alebo zanikli zo zákona, rozhodnutím štátneho orgánu, príklepom licitátora na verejnej dražbe, vydržaním, prírastkom a spracovaním, práva k nehnuteľnostiam osvedčené notárom, ako aj práva k nehnuteľnostiam vyplývajúce z nájomných zmlúv, zo zmlúv o prevode správy majetku štátu alebo z iných skutočností svedčiacich o zverení správy majetku obce alebo správy majetku vyššieho územného celku sa do katastra zapisujú záznamom, a to na základe verejných listín a iných listín.“ (§ 34 Katastrálny zákon) 

Ako prílohu je potrebné doložiť overenú fotokópiu úmrtného listu. 

V prípade úmrtia oprávnenej osoby z vecného bremena sa poplatok katastru neplatí. 

Lehota na výmaz v záznamovom konaní je 60 dní.

Otázka:

Oprávnená osoba s doživotným právom užívania nehnuteľnosti zomrela. Žiadosť a úmrtný list na katastrálny úrad musí podávať vlastník nehnuteľnosti, alebo môže napr. podať aj osoba vybavujúca pohreb?

Odpoveď:

Okresný úrad, katastrálny odbor zruší vecné bremeno na základe právnej skutočnosti, čiže smrti oprávnenej osoby z vecného bremena. Smrť sa okresnému úradu preukazuje úmrtným listom alebo súdnym rozhodnutím, na základe, ktorého bola osoba vyhlásená za mŕtvu.

V tomto prípade je potrebné upozorniť na to, že úmrtný list sa vydáva len konkrétne určenému okruhu subjektov. V zmysle § 18 a nasl. zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov sem patria:

  • osoba, ktorej sa zápis týka (v prípade úmrtného listu sa tento bod aplikovať nedá)
  • členovia rodiny („na účely tohto zákona sa za člena rodiny považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.“)
  • splnomocnený zástupca po predložení písomného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa zápis týka
  • osoba, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti podľa osobitného zákona
  • osoba, ktorá má právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverené dieťa do dočasnej osobnej starostlivosti
  • osoba, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti
  • poručník, ak sa o dieťa osobne stará
  • súdom ustanovený opatrovník
  • na úradné potreby štátnych orgánov, obcí a iných ustanovizní, ak to ustanoví osobitný zákon

Ak patríte do jednej vyššie uvedených kategórií a máte úmrtný list k dispozícií, nie je potrebné, aby ste na výmaz vecného bremena z katastra nehnuteľnosti boli vlastníkom.

V prípade výmazu vecného bremena na základe úmrtného listu sa neplatia žiadne správne poplatky.