Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Otázka:

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy takého prípadne je účinné?

Odpoveď:

Právna úprava občianskych združení je obsiahnutá v zákone č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov (ďalej ako „zákon o združovaní občanov“). Interné vzťahy v rámci občianskeho združenia upravujú stanovy. 

Povinnou náležitosťou stanov podľa zákona o združovaní občanov je vymedzenie orgánov združenia, spôsobu ich ustanovovania a určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene občianskeho združenia. Zákon teda nepredpisuje, aké konkrétne orgány a s akými kompetenciami si môže občianske združenie vytvoriť. Z hľadiska fungovania občianskeho združenia je dôležité, aby boli kompetencie jednotlivých orgánov a spôsob ich ustanovovania formulované prehľadne a zrozumiteľne. 

Nie je vylúčené, aby sa členovia občianskeho združenia pri formulácii kompetencií jednotlivých orgánov v stanovách inšpirovali aj právnou úpravou upravujúcou konanie orgánov iných subjektov ako napr. konanie orgánov obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka alebo konanie orgánov pozemkových spoločenstiev, spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a podobne. 

V stanovách je možné tiež presne upraviť deň vzniku funkcie.

Prečítajte si aj:

Registrácia a vznik občianskeho združenia

Zmena stanov občianskeho združenia