Výpoveď počas rodičovskej dovolenky

Otázka:

V súčasnej dobe som na rodičovskej dovolenke (dcéra má dva roky).  Termín skončenia rodičovskej dovolenky je v roku 2020. V predošlých mesiacoch bola v rámci spoločnosti, v ktorej som pracovala, zrušená pracovná pozícia a oddelenie, z ktorého som odchádzala na materskú a následne rodičovskú dovolenku. Ozval sa mi však v týchto dňoch zamestnávateľ s ponukou pracovného miesta, ktorá nekorešponduje mzdovo ani zaradením s prácou, ktorú som vykonávala pred nástupom na MD a následne na RD. Uvedenú ponuku som odmietla s tým, že do skončenia čerpania rodičovskej dovolenky mi zostáva ešte niekoľko mesiacov a personálne môže dôjsť u zamestnávateľa k zmenám, ktoré môžu viesť k inej pracovnej ponuke, ktorá by bola aj pre mňa výhodnejšia (pracovným zaradením, mzdou). Môže mi teraz zamestnávateľ počas čerpania rodičovskej dovolenky dať výpoveď z dôvodu zrušenia pracovného miesta? A môže počas rodičovskej dovolenky plynúť výpovedná lehota tak, že nebudem mať nárok ani na odstupné?

Odpoveď:

Vzhľadom na to, že ste momentálne na rodičovskej dovolenke, ste v ochrannej dobe, kedy Vám zamestnávateľ nemôže dať výpoveď. Vyplýva to z § 64 ods. 1 Zákonníka práce, podľa ktorého Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky…”

Zákonník práce ustanovuje aj niekoľko výnimiek, kedy má zamestnávateľ možnosť dať zamestnancovi výpoveď aj v ochrannej dobe, avšak ide o limitujúce dôvody na základe § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť:

  • zrušuje alebo
  • premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce

Čo znamená zrušenie zamestnávateľa sme si priblížili v našom článku.

Vo svojej otázke neuvádzate faktický stav, ani presný dôvod zrušenie oddelenia a následne Vašej pracovnej pozície. Ak by došlo k zrušeniu časti zamestnávateľa, v tom prípade sa zákaz výpovede neuplatňuje a zamestnávateľ Vám môže dať výpoveď aj počas ochrannej doby, čiže Vašej rodičovskej dovolenky.

Výpovedná doba sa odvíja od dĺžky pracovného pomeru zamestnanca, prevažne od jedného mesiaca, ak ste boli zamestnaná najmenej jeden rok až do troch mesiacov, ak Váš pracovný pomer trval aspoň päť rokov. Začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej doručení a uplynie posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca.

Ak by nešlo o vyššie uvedené dva dôvody, ale zamestnávateľ by Vám chcel dať výpoveď z organizačných dôvodov (dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce): „zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách …“ v tomto prípade sa zákaz výpovede na Váš skutkový stav vzťahuje a zamestnávateľ Vás nemôže prepustiť.

Odstupné Vám prináleží na základe § 76 ods.1 Zákonníka práce a jeho výške sa určuje v závislosti od toho, či sa so zamestnávateľom dohodnete “dohodou”, alebo Vám dá “výpoveď”.

„Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume:

  • jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov
  • dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov
  • trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov
  •  štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov“