Výpoveď v dobe určitej

Otázka:

Dobrý deň, bola som prijatá na pracovnú pozíciu počas zastupovania, presne počas zastupovania na materskej/rodičovskej dovolenke. Teraz po 6 mesiacoch mi chcú dať výpoveď, ale tá pani ešte ani neporodila, a teda vôbec sa nevracia späť do práce. Čiže pracovná doba bola uzatvorená na dobu určitú počas zastupovania. Neviem, ako sa to spýtať, ale môžu mi dať teraz výpoveď, nech si nájdu dôvod akýkoľvek?

Ďakujem vopred. Zuzana

Odpoveď:

V zmysle Zákonníka práce môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov zakotvených v Zákonníku práce. 

Zamestnávateľ môže zamestnancovi dať výpoveď podľa § 63 ods. 1 a nasl. ak: 

  • sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce
  • sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu
  • zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva
  • zamestnanec (i) nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce,(ii) prestal spĺňať požiadavky podľa 42 ods. 2 (pozn. zvolenie / vymenovanie), (iii) nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo (IV) neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil
  • sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede

V zmysle § 61 ods. 2 Zákonníka práce: “Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.” 

Pred uplynutím určitej doby, na ktorú bol Váš pracovný pomer dojednaný Vám teda zamestnávateľ nemôže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu, ale iba z vyššie uvedených dôvodov, pričom dôvod musí byť vo výpovedi jednoznačne vymedzený.